نقش کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران در پیشبرد پژوهش پژوهشگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاعرسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقش کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران در فرآیند پژوهش و نقش آنها در پیشبرد تحقیقات پژوهشگران است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه محقق‌‌ساخته‌ بود که بین 80 نفر از پژوهشگران و 18 کتابدار بخش اطلاع‌رسانی توزیع شد.
یافته‌ها: طبق نتایج  این بررسی، تنها در مرحله جست‌وجوی اطلاعات است که پژوهشگران بیشترین درخواست کمک را از کتابداران می‌‌کنند و بین میزان آشنایی کتابداران با روش تحقیق و درخواست کمک از سوی پژوهشگران رابطه معنی‌داری وجود ندارد. بین دیدگاه کتابداران و پژوهشگران در مورد میزان مفید بودن کمک کتابدار در پیشبرد تحقیقات، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به عبارتی، خود کتابداران درخواست کمک پژوهشگران از آنها را مفید تلقی می‌کنند، حال آنکه خود پژوهشگران مفید بودن کمک کتابدار را اذعان نمی‌دارند.  بین میزان استفاده از کتابخانه و درخواست کمک از کتابداران رابطه معنی‌داری مشاهده شد. هر چه میزان استفاده از کتابخانه بیشتر باشد، درخواست کمک از کتابداران نیز بیشتر می‌شود. همچنین بین دیدگاه کتابداران و پژوهشگران در مورد میزان درخواست کمک از کتابدار تفاوت معنی‌داری مشاهده شد؛ یعنی پژوهشگران کمتر از کتابداران درخواست کمک می‌کنند، حال آنکه خود کتابداران معتقدند درخواست کمک بیشتری از آنها می‌شود.
 یافته ها:  پژوهشگران، کتابداران و اطلاع‌رسانان کتابخانه ملی ایران را منبع باارزشی در فرآیند پژوهش تلقی نمی‌کنند و معتقدند که هدایت و راهنمایی آنان در فرآیند پژوهش، صرفاً درحد یابندگان و فراهم‌کنندگان مدارک و منابع است. آشنایی کم پژوهشگران با خدمات مرجع و اطلاع‌رسانی کتابخانه و از سوی دیگر عدم اطلاع آنان از توانایی کتابداران، از دلایل عدم درخواست کمک پژوهشگران از کتابداران است. فقدان سابقه پژوهشی در میان 50 درصد کتابداران بخش اطلاع‌رسانی که در ارتباط مستقیم با پژوهشگران هستند، می‌تواند به‌خاطر انتخاب نامناسب کتابداران یا ضعف در برنامه‌های آموزشی کتابداری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of National Library of Iran Librarians and Information Experts in Advancing Research

نویسندگان [English]

  • A. Najafgholinejad 1
  • A. Sadeghzadeh 2
1 Ph.D. Student in Library and Information Science; National Library and Archives of I.R. Iran, Tehran, I.R. Iran
2 Ph.D. in Library and Information Science; National Library and Archives of I.R. Iran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to study the role of librarians and information experts in the National Library of Iran in the processes of research and their role in advancing researchers’ studies.
Design/Methodology/Approach: The research method was a survey and the data collection tools were two researcher-made questionnaires distributed among 80 researchers and 18 librarians of the information section.
Findings: Based on the results of this study, researchers ask help from librarians in the information gathering stage more than any other time. There is no significant relationship between the librarians’ familiarity with research methods and the researchers’ asking for help. There is a significant difference between the viewpoint of the librarians and researchers about the effectiveness of the librarians’ help in advancing research: the librarians themselves consider the questions from the researchers’ to the librarians to be beneficial while the researchers themselves don’t state that the librarian’s help is useful. A significant relationship has been observed between the frequency of library use and willingness to ask for help from librarians. The more the researchers use the library, the more they tend to ask librarians for help. Moreover, there is a significant difference between the viewpoints of librarians and researchers concerning how often researchers ask for help from the librarian: the researchers ask less help from the librarians than the librarians themselves believe.
Conclusion: The researchers don’t consider librarians and information experts in the National Library of Iran to be valuable resources in the research process. They believe that the librarians’ role in guiding the researchers in their study is no more than finding and providing resources. The researchers’ low level of acquaintance with the reference and information services of the library and on the other hand their lack of familiarity with the librarians’ skills are among the reasons for not asking for help from librarians. Lack of research experience in more than 50 percent of the librarians of the information section who communicate directly with researchers can be due to inappropriate selection of librarians or deficiencies in the educational programs for librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Researchers
  • research process
  • Librarians
  • National library of Iran
CAPTCHA Image