مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایت‌مندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت

چکیده

هدف: تحلیل و بررسی میزان مشارکت متولیان در ترویج علم و رضایت‌مندی از عملکرد آنها از دید صاحبنظران حقیقی و حقوقی حوزه ترویج علم.
روش/ رویکرد پژوهش: داده‌ها توسط تلفیقی از روش‌های اسنادی- کتابخانه‌ای و پیمایشی گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته و روش نمونه‌گیری، هدفمند و گلوله‌برفی بوده است. جامعه پژوهش، شامل 30 نفر از صاحبنظران حقیقی و30 نفر از صاحبنظران حقوقیِ شاغل در نهادهای متولی ترویج علم در کشور است.
یافته‌ها: از نظر «میزان مشارکت»، تنها «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه‌ها)» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» توانسته‌اند شاخص «متوسط به بالا» را از آنِ خود کنند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان مشارکت متولیان در فرآیند ترویج علم در حد کمی است و همچنین نحوه عملکرد آنها نیز رضایت‌بخش نیست. به‌‌منظور تقویت فرآیند ترویج علم در کشور و موفقیت سازوکار ملی آن، میزان مشارکت متولیان ترویج علم باید افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Participation of Authorities in the Field of Promotion of Science and Satisfaction with their Performance: the Viewpoint of Experts with Natural and Legal Status

نویسندگان [English]

  • A. Heidari 1
  • M. Hassanzadeh 2
1 Ph.D. in Library and Information Science; Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, I.R. Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science; Tarbiat Modares University, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to study the participation of authorities charged with the promotion of science in the performance of that task, and the satisfaction with their performance from the viewpoint of experts and legal experts.
Design/Methodology/Approach: The data were collected through a combination of record-based, library-based, and survey methods. The data collection tool was a researcher-made questionnaire and the sampling method was purposeful and snowball sampling. The research population included 30 experts and 30 legal experts working in institutions responsible for the promotion of science in Iran.
Findings: In terms of degree of participation, only the Ministry of Science, Research, and Education (Universities) and the Ministry of Health and Medical Education scored higher than average.
Conclusion: The findings of the research show that the participation of authorities in the process of the promotion of science is at a low level and performance is also not satisfactory. In order to strengthen the promotion of science process in Iran and make for success in this national mechanism, the participation of the authorities for the promotion of science must increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national mechanism
  • Iran
  • experts
  • authorities
  • participation
  • Satisfaction
CAPTCHA Image