پایش عناصر چهارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی (ای‌سی‌آرال) در اسناد بالادستی آموزش عالی ‌کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش پایش مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی در اسناد بالادستی آموزش عالی در دانشگاه‌های ‌کشور و تحلیل نتایج حاصل با عناصر چهارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی (ای‌سی‌آر ال) است.
روش: پژوهش بر پایۀ تحلیل‌های نظری نگارش یافته و ازنظر رویکرد در زمرۀ مطالعات کیفی قرار دارد. جامعۀ پژوهش 4 فقره سند بالادستی آموزش عالی ‌کشور و همچنین چهارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی (ای‌سی‌آرال، 2016) بود که با ابزار سیاهۀ ‌وارسی بر پایۀ فن گال با روش تحلیل محتوای کیفیِ هدایت‌­شده و مقوله­‌ای با استفاده از نرم­‌افزار اِن‌وایوو، انجام‌ شده‌است.
یافته‌ها: درمجموع 99 مضمونِ مرتبط با مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی در اسناد بالادستی آموزش عالی ‌کشور شناسایی شد و بر اساس عناصر چهارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی در 4 مقولۀ اصلی: پیاده‌سازی دانش، جلوه و بازتاب، خودارزیابی و ارزیابی‌های ممکن، در مقوله‌های فرعی: کنش‌های دانشی و کنش‌های نگرشی دسته‌بندی شدند. مضامین مرتبط با مقولۀ «جلوه و بازتاب» با 35/35% بیشترین و مضامین مقولۀ «خودارزیابی» با 13/13% فراوانی کمترین توجه را در اسناد داشتند. سند نقشۀ جامع علمی کشور با 51 مضمون از بیشترین مضامینِ مرتبط با عناصر چهارچوب سواد اطلاعاتی برخوردار بود. علی‌­رغم اهمیت آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی به جامعۀ دانشگاهی در سطح جهانی، به نقش سازندۀ این مهارت‌­ها در جهت توانمندسازی مخاطبان؛ آن­‌گونه که شایسته است در اسناد بالادستی آموزش عالی کشور توجه نشده است.
نتیجه‌گیری: بازنمون نتایج حاصل از این پایش می‌تواند بستری برای توجه جدی‌تر و گنجانده شدن صریح‌­تر عناصر چهارچوب سواد اطلاعاتی در اسناد بالادستی آموزش عالی کشور باشد. ره‌آورد توجه به این مهم، تدوین و اجرای برنامه­‌های مستمر آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در دانشگاه‌ها و توانمندسازی مخاطبان بر اساس دستورالعمل‌ها و چهارچوب‌هایِ نوین بین‌المللی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monitoring the Elements of Information Literacy Framework for Higher Education in the High-Level Higher Education Documents of Iran

نویسنده [English]

  • Batul Keykha
Assistant Professor, Knowledge and Information Science Department, Literature and Humanities Science Faculty, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to monitor information literacy components in the high-level higher education documents of Iranian universities and analyze the results with the elements of the information literacy framework for higher education
Methods: This qualitative study was based on theoretical analyses. The research population consisted of four high-level higher education documents in Iran and the information literacy framework for higher education. The study used a checklist based on Gal's technique and qualitative and directed content analysis in NVivo.
Findings: A total of 99 themes related to information literacy components were identified in the high-level documents. Based on the information literacy framework elements, these themes were classified into four categories (knowledge implementation, manifestation and reflection, self-evaluation, and possible evaluations) and two sub-categories (knowledge actions and attitudinal actions). Themes related to manifestation and reflection received the highest attention (frequency 35.35%), while the themes about self-evaluation received the least attention (frequency 13.13%) in the studied documents. The Document on the comprehensive scientific map in Iran had the most themes (n=51) related to the elements of the information literacy framework. Despite the significance of information literacy skills training to the academic community at the global level, the constructive role of these skills in empowering the audience has not received the attention it deserves in Iran's high-level higher education documents.
Conclusion: The results of this monitoring can motivate more severe attention and explicit inclusion of the elements of the information literacy framework in Iran's high-level higher education documents. The outcome will be developing and implementing continuous programs for information literacy skills training in universities and empowering audiences based on new international guidelines and frameworks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documents of Higher Education in Iran
  • Document of Islamic Republic Iran's Vision in 2025
  • Framework for Information Literacy
  • Document of Comprehensive Scientific Map of Iran
  • Information Literacy
ابراهیمی‌پور، محمد و دیانی، محمدحسین (1386). هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌سی‌آر‌ال) برای جامعه‌ی دانشگاهی ایران. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، 8(2)، 72-90.
احمدی، مهناز، شریف، عاطفه و نوکاریزی، محسن (1395). از استانداردهای سواد اطلاعاتی تا چهارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 6(2)، 97-119.
احمدی، سیده مهناز، شریف، عاطفه و نوکاریزی، محسن (1396). چهارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران و جهان و رویکرد دانشجویان به مصداق‌های آن. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 4(51)، ۹۳-۱1۱.
باب‌الحوائجی، فهیمه (1381). تحلیل محتوا. دایرة‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، ج 1. ویراستار عباس حری، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
باب‌الحوائجی، فهیمه و عینی، اکرم (1388). تحلیل محتوای میزان به‌کارگیری استانداردهای سواد اطلاعاتی در دو ساحت تربیت سند ملی چشم‌انداز بیست‌ساله آموزش‌وپرورش (ساحت فرهنگی ـ هنری و ساحت علمی ـ فناوری). فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(4)، 163-183.
بهادری، محمدکریم و ‏زابلی، روح‌الله (۱۳۹۴). روش تحقیق جامع در مدیریت سلامت، ویراستار علمی مریم یعقوبی، دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله (عج)، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت. تهران: انتشارات رسانه تخصصی‏.
پورصالحی، نسترن (1396). تحلیل شیوه‌های آموزش سواد اطلاعاتی در پایه‌های چهارم تا ششم دبستان‌های منتخب شهر تهران. پایان‌نامه دکتری، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.
پورصالحی، نسترن، فهیم نیا، فاطمه، بازرگان، عباس و ناخدا، مریم (۱۳۹۵). در باب چیستی سواد اطلاعاتی در مدارس، مطالعه موردی درس فارسی پایه چهارم ابتدایی. تعامل انسان و اطلاعات، ۳ (۴)، 12-۲۵.
جوربنیان، محمد (1392). آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران: حکومت، ساختار، تشکیلات، سیاست‌ها و اسناد بالادستی (با رویکرد کاربردی و آموزشی). تهران: نشر میلاد سعادت. 43-52.
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404. بازیابی در 12 خرداد، 1402 از:
سند سیاست‌های کلی نظام برای توسعه علمی تحقیقاتی در بخش آموزش عالی. مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. بازیابی در 12 خرداد، 1402 از: https://cabinetoffice.ir/fa
سند قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری. بازیابی از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. بازیابی در 12 خرداد، 1402 از: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/
سند نقشه جامع علمی کشور. مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بازیابی از سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی. بازیابی در 12 خرداد، 1402 از: https://sccr.ir94172
طالبی، بهنام، مرادی، پاکدل بناب و زمستانی، قادر (1390). ارائه آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در برنامه‌های درسی آموزش عالی. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی، 4(14)، 127-150.
عینی، اکرم (1387). طرح توسعه آموزش سواد اطلاعاتی در سند ملی چشم‌انداز بیست‌ساله آموزش‌وپرورش و ارائه الگویی جهت تحقق اهداف سواد اطلاعاتی. پایان‌نامه دکتری، کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
قاسمی، علی‎حسین (1385). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انطباق آن با استانداردهای سواد اطلاعاتی ACRL و چهار سند توسعه‌ی ملی؛ پایان‌نامه‌ دکترای تخصصی، دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد، مشهد.
کیخا، بتول، کیانی، حسن و غائبی، امیر (1397). سواد اطلاعاتی در اَسناد بالادستی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۴ (۳)، 411-435.
گال، مردیت، بورگ، والتر و گال، جویس (1393). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه خسرو باقری و همکاران، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ نهم.
مختاری، حیدر، قاضی‌زاده، حمید و غفاری، سعید (1398). سواد اطلاعاتی رشته‌‌مبنای (تخصّصی) دانشجویان دانشگاه‌‌های ایران در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷. تعامل انسان و اطلاعات، ۶ (۴)، 26-41.
مرادمند، علی، ناخدا، مریم، نوروزی، علیرضا و نقشینه، نادر (1398). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آینده سیاست‌های پژوهشی دانشگاه‌ها: مطالعه موردی هفت دانشگاه جامع کشور. سیاست علم و فناوری، 12(4)، 31-46.
نجفلو، پریسا، یعقوبی، جعفر و صلاحی مقدم، نفیسه (1396). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی (موردمطالعه: دانشگاه زنجان). نامه آموزش عالی، 10(38)، 155-175.
نظری، مریم (1392). گسست دانشی‌ در پژوهش‌های مولد چگونه رصد می‌شود؟ پیشنهادِ ترسیمِ دو نقشه: نقشۀ دانش و نقشۀ پژوهش. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47(1)، 27-48.
وهابی، احمد، صیادی، مهناز، صنیعی، نادیا، وهابی، بشری، روشنی، دائم و وهابی، آرزو (1397). بررسی سطح سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه کردستان در سال 1394. پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، 3(4)، 36-45.
References
Ahmadi, M., Sharif, A. & Nokarizi, M. (2016). From Information Literacy Standards to Information Literacy Framework for Higher Education 2016. Library and Information Research Journal, 6(2), 97-119. [In Persian]
Ahmadi, S M., Sharif, A. & Nokarizi, M. (2016). The 2016 information literacy framework on the websites of top universities in Iran and the world and students' approach to its examples. Academic Library and Information Research, 51(4), 93-111. [In Persian]
Arave, G. & Stonebraker, I. (2023). Information literacy problems in groupwork: Interpretations of the ACRL Framework. The Journal of Academic Librarianship, 49(2), 102652.
Ashrafi-Rizi, H., Ramezani, A., Koupaei, H., A. & Kazempour, Z. (2014). The Amount of Media and Information Literacy among Isfahan University of Medical Sciences' Students Using Iranian Media and Information Literacy Questionnaire (IMILQ). Acta informatica medica: AIM: journal of the Society for Medical Informatics of Bosnia & Herzegovina: casopis Drustva za medicinsku informatiku BiH, 22(6), 393–397.
Association of College and Research Libraries (2016). Framework for Information Literacy for Higher Education, Final Version. Unpublished Manuscript.
Babalhavaeji, F. (2015). Content analysis. Encyclopedia of Library and Information, Volume 1. Editor Abbas Horri, 620-623. Tehran: National Library of the Islamic Republic of Iran. [In Persian]
Bahadori, MK. & Zaboli, R. (2014). Comprehensive research method in health management/ scientific editor M Yaqoubi; Baghiyallah University of Medical Sciences (AJ), Health Management Research Center. Tehran: Specialized Media Publications. [In Persian]
Baghernejad-Javid, F. & Valizadeh-Haghi, S. (2022). Investigating perceived digital literacy skills of master students: A case study at the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. Library Philosophy & Practice.
Bradley, C. (2013). Information literacy policy development in Canada: Is it time?
Demasson, A., Partridge, H. & Bruce, C. (2019). How do public librarians constitute information literacy? Journal of Librarianship and Information Science, 51(2), 473-487.
De la Vega, A. (2014). Information literacy and public libraries in Peru: an approach to its study. In Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century: Second European Conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings 2 (pp. 622-633).
Document of comprehensive scientific map of the country.https://‌sccr.ir‌94172. [In Persian]
Document of the Law of Objectives, Duties and Organizations of the Ministry of Science, Research and Technology. [In Persian]
Document of general policies of the government for the development of scientific research in the sector of higher education, https://rc.‌majlis.ir/‌fa/law/‌show/. [In Persian]
Document of vision The Islamic Republic of Iran in the 2025. http://‌nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmCheshAndaz.aspx. [In Persian]
Ebrahimipour, M. & Dayyani, D. (2008). Normization of “Information Literacy Capabilities Standard” (ACRL) for the academic community of Iran. Research Journal of Basics of Education, 8(3). [In Persian]
Eyni, A. (2018). The development plan of information literacy education in the national document of the twenty-year vision of education and providing a model to achieve the goals of information literacy. Doctoral dissertation in librarianship and information. Islamic Azad University. [In Persian]
Gall, M., Borg, W. & Gall, J. (2013). Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology, translated by Khosrow Bagheri and colleagues, Shahid Beheshti University Press, 9th edition. Tehran Iran. [In Persian]
Ghasemi, AH. (2006). Investigating the status of information literacy of graduate students and its compliance with ACRL information literacy standards and four national development documents. Doctoral thesis of Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian]
Jahani, Sh. & Mohammad Ismail, Sh. (2009). ICT literacy of Iranian university faculty members: challenges and perspectives. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 1(2) 83-95.
Jourboniyan, M. (2012). Getting to know the system of the Islamic Republic of Iran: government, structure, organizations, policies and upstream documents (with a practical and educational approach). Tehran: Milad Saadat Publication. 43-52. [In Persian]
Julien, H., Gross, M. & Latham, D. (2018). Survey of information literacy instructional practices in US academic libraries. College & research libraries, 79(2), 179.
Keykha, B., Kiani, H. & Ghaebi, A. (2017). Information literacy in the upstream documents of public of the country. Information research and public libraries. 24 (3): 411-435. [In Persian]
Mokhtari, H., Ghazizade, H. & Ghaffari, S. (2020). Disciplinary-based (Professional) Information Literacy of Iranian Students in the Academic Year of 2017-2018. Human Information Interaction, 4(6). [In Persian]
Moradmand, A., Nakhoda, M., Noruzi, A. & Naghshineh, N. (2019). Identifying the Most Important Factors Influencing the Future of University Research Policies: A Case Study of Seven Comprehensive Universities. Journal of Science and Technology Policy, 12(4), 31-46. [In Persian]
Najaflo, P., Yaqoubi, J. & Salahi Moghadam, N. (2016). Survey of information literacy of agricultural graduate students (case study: Zanjan University (. Higher Education Journal, 10(38), 155-175. [In Persian]
Nazari, M. (2011). A contextual model of information literacy. Journal of information science, 37(4), 345-359. [In Persian]
O’Brien, T. & Russell, T. (2014). The Irish ‘Working Group on Information Literacy’–Edging towards a national policy. The International Information & Library Review, 44(1), 1-7.
Ponjuan, G. (2010). Guiding principles for the preparation of a national information literacy program. The International Information & Library Review, 42(2), 91-97.
Poursalehi, N., Fahimnia, B. & Nakhda M. (2016). About the nature of information literacy in schools: a case study of the fourth-grade Persian course. Human and Information Interaction, 12(3), 12-25. [In Persian]
 Poursalehi, N. (2016). Analysis of information literacy teaching methods in the fourth to sixth grades of selected primary schools in Tehran. Doctoral thesis of information science and epistemology, Faculty of Management, University of Tehran.
Soleymani, M. R. (2014). Investigating the relationship between information literacy and academic performance among students. Journal of education and health promotion, 3:95.
Talebi, L. (2018). By presenting information literacy skills training in higher education curricula. Scientific journal of education and evaluation (quarterly), 7(4).127-150. [In Persian]
Toulgui, L. (2016). Integrating Information Literacy in Algerian Higher Education Curriculum: A Compelling Academic Desideratum.
Vahhabi, A., Sayadi, M., Sanii, N., Wahhabi, B., Bright, P. & Wahhabi, D. (2017). Investigating the level of information literacy and factors related to it in students of Kurdistan University of Medical Sciences and Kurdistan University in 2014. Nursing, Midwifery and Paramedicine, 3(4), 36-45. [In Persian]
CAPTCHA Image