اینترنت اشیا در کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت کاربرد اینترنت اشیا در کتابخانه‌های برگزیده جهان انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوة گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی ـ ارزیابانه است. ابزار گردآوری داد‌ه‌ها سیاهه محقق‌ساخته بود که بعد از تأیید روایی چندی از متخصصان، استفاده شد. جامعه پژوهش شامل بیست کتابخانه‌ای بود که از طرق مختلف ازجمله مراجعه به سایت کتابخانه‌ها و مقالاتی که درمورد آن‌ها نگارش شده بود در رابطه با استفاده آن‌ها از اینترنت اشیا اطلاع حاصل شد. نحوه گردآوری داده‌ها ازطریق مکاتبه و مشاهده بود. اطلاعات پس از گردآوری تحلیل و نتایج لازم از آن‌ها استخراج شدند.
نتیجه‌گیری: استفاده از اینترنت اشیا در کتابخانه‌های جهان درحال افزایش است و بسیاری از کتابخانه‌ها از این فناوری استفاده می‌کنند یا قصد استفاده دارند؛ زیرا این فناوری‌ مزیت‌های زیادی برای کتابخانه‌ها دارد و سبب مدیریت بهتر و دقیق‌تر، افزایش سرعت خدمات‌رسانی و حذف فرایندهای تکراری می‌شود. همچنین با مطالعه مزایا و معایب و ابعاد مختلف این فناوری زمینه‌ساز آشنایی کتابخانه‌های ایران با این فناوری و مشوقی برای استفاده از آن در کتابخانه‌های ایران فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Internet of Things (IoT) in Libraries

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Norouzi 1
  • Jafar ٍEbaallah 2
  • Mohammad Golmohammadi 3
1 Professor, Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant professor, Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
3 MA, Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Purpose: Determining the use of Internet of Things (IoT) in selected libraries
Method: This survey used a researcher-made checklist. ؟ ؟experts confirmed the validity of the tool. Websites of twenty libraries as well as the literature about the use of the IoT by them were examined. Also we contacted with relevant people in the target libraries to receive additional data. Types of libraries, services provided by IoT technologies and tools were investigated.
Findings: The libraries benefited from 1) Radio wave identification technology (RFID); 2) Bluebeam technology; 3) Smart camera 4) Smart public areas project; 5) Hui Wen library information service system; 6) Montreal; 7) Book robot; 8) Smart robot; 9) Car to Car communication; 10) Capira mobile application is used to provide services. Bluebeam technology provided users with widest range of all the 10 services. Hui Wen's library information service system by benfiting from eight applications came top in using IoT.
Conclusion: The very fact that libraries studied continue to use IoT, may suggest that Iranian libraries should consider employing this emerging technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things (Iot)
  • Library Services
  • Information Services
  • Smart Library
  • Remote Control in the Library
آقایی میرک‌آباد، اعظم، حاجی زین‌العابدینی، محسن و آقایی میرک‌آباد، الهه السادات (1396). کاربردهای اینترنت اشیا در کتابخانه‌های دانشگاهی. نشریه نشاء علم، 7(2)، 129-135.
احسانیان، قاسم علی، طهماسبی لیمونی، صفیه، و قیاسی، میترا (1400). تدوین الگوی راهبردهای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌های ایران: یک مطالعه مبتنی‌بر نظریه داده‌بنیاد. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 24(3)، 189-213.
اصغری هینه‌آباد، لیلا، صدرا، فاطمه و علیپور، رقیه (1395). هوشمندسازی کتابخانه‌ها پیرامون محیط شهری. اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم.
اصنافی، امیررضا، مرادی، شیما و رضوی، سحر (1398). درنگی بر استفاده از اینترنت اشیاء و ارائه الگوی کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی، 5(19)، 89-113.‎
پهلوان‌زاده، بهاره و کلینی، سارا (1396). کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانههای مدرن: ارائه چارچوب RICeST-IoT جهت یکپارچهسازی سرویسهای کتابخانهای مبتنی بر IoT. اولین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت‌ها، اصفهان.
رزمی شندی، مسعود، نوروزی یعقوب و علیپور حافظی مهدی (1399). ارائه الگوی مفهومی به‌کارگیری اینترنت اشیا در خدمات نوین کتابخانه‌های دیجیتال ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۵(۳)، 693-728.
زرگر، محمد (1398). ارزیابی موانع به‌کارگیری اینترنت اشیا در کتابخانه‌های ایران براساس یک رویکرد ترکیبی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(3)، 1372-1400.
سلیمانی‌زاده نجفی، نیره سادات، چشمه سهرابی، مظفر، عاصمی، عاصفه و شعبانی، احمد (1396). اینترنت اشیا: فناوری کارآمد در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی. اولین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء: کاربردها و زیرساخت‌ها، اصفهان.
شیرزاد، مجید، دریایی، مهدی، کمرخانی، حبیب و ترقی‌خواه دیلمقانی، نیر (1395). بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم‌های بازیابی اطلاعات کتابخانهای. اولین کنفرانس بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات، تهران.
 علوی‌نیا، مهدی (1396). اینترنت اشیاء در هوشمندسازی شبکه‌ها. تهران: آوای قلم.
 وحدت، داود و قیصری، محمد (1397). مبانی اینترنت اشیا. تهران: آتی نگر.
References
 
Aghaei Mirakabad, A., Haji Zeinolabedini, M., & Aghaei Mirakabad, E. (2017). Internet of things app lications in academic libraries. Science Cultivation, 07(2), 129-135. [In Persian]
Alavinia, M. (2016). Internet of things in the intelligentization of networks. Tehran: Avai Qalam. [In Persian]
Andhare, M., Bhangale, K., Kumbhar, V. S., Tekade, A., Choudhari, S., Deshpande, A., & Chavan, S. (2023). IoT-Enabled RFID-Based Library Management and Automatic Book Recommendation System Using Collaborative Learning. In Sentiment Analysis and Deep Learning: Proceedings of ICSADL 2022 (pp. 753-765). Singapore: Springer Nature Singapore.‏
Asghari Hineabad, L., Sadra, F. and Alipour, R. (2015). Smartening of libraries around the urban environment. First National Smart City Conference, Qom. [In Persian]
Asim, M., Arif, M., & Rafiq, M. (2022). Applications of Internet of Things in university libraries of Pakistan: An empirical investigation. The Journal of Academic Librarianship, 48(6), 102613.
Asnafi, A. R., Moradi, S., & Razavi, S. (2019). Using the Internet of Things in Academic Libraries based on the views of the Librarians of Top Academic Central Library in Iran. Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 6(19), 89-113. [In Persian]
Bi, S., Wang, C., Zhang, J., Huang, W., Wu, B., Gong, Y., & Ni, W. (2022). A Survey on Artificial Intelligence Aided Internet-of-Things Technologies in Emerging Smart Libraries. Sensors. 22(8), 2991
Bradley, J., Tomlin, P., & Mathews, B. (2018). Building intelligent infrastructures: steps toward designing IoT-enabled library facilities. Library Technology Reports, 54(1), 23-27.
Du, L., & Liu, T. (2014). Study on the development of smart library under Internet of Things. In Applied mechanics and materials (Vol. 529, pp. 716-720). Trans Tech Publications Ltd.
Ehsanian, G. A., Tahmasebi Limooni, S., & Ghiasi, M. (2021). Developing a Model of Internet of things Usability Strategies in Iranian Libraries: A Grounded Theory Study. Library and Information Sciences, 24(3), 189-213. [In Persian]
Großmann, M., Illig, S., & Matějka, C. (2017, September). Environmental monitoring of libraries with Montreal. In International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (pp. 599-602). Springer, Cham.
Gul, S. and Bano, S. (2019), Smart libraries: an emerging and innovative technological habitat of 21st century, The Electronic Library, 37(5), 764-783.
Hahn, J. (2017). The internet of things (IOT) and libraries. Library Technology Reports, 53(1), 5-8.
Igbinovia, M.O. (2021). Internet of things in libraries and focus on its adoption in developing countries, Library Hi Tech News, 38(4), 13-17.
Kumari, S. (2020). Emerging technology & innovation: Internet of things and its applications in libraries. International Journal of Research in Library Science, 6(2), 149.
Li, L. (2014). Designing and implementation of university library automatic management system based on the Internet of Things. In Pervasive Computing and the Networked World: Joint International Conference, ICPCA/SWS 2013, Vina del Mar, Chile, December 5-7, 2013. Revised Selected Papers (pp. 241-247). Springer International Publishing.‏
Liang, X. (2020). Internet of Things and its applications in libraries: a literature review. Library Hi Tech, 38(1), 67-77.
Liu, X., & Sheng, W. (2011). Application on internet of things technology using in library management. In Advanced Research on Electronic Commerce, Web Application, and Communication: International Conference, ECWAC 2011, Guangzhou, China, April 16-17, 2011. Proceedings, Part II (pp. 391-395). Springer Berlin Heidelberg.‏
Luo, J., Yan, L. L., & Xu, S. H. (2012). Build intelligent library by using technology of the internet of things. In Advanced Materials Research (Vol. 403, pp. 2138-2141). Trans Tech Publications Ltd.‏
Madakam, S., Lake, V., Lake, V., & Lake, V. (2015). Internet of Things (IoT): A literature review. Journal of Computer and Communications3(05), 164.‏
Massis, B. (2016). The Internet of Things and its impact on the library. New library world117(3/4), 289-292.‏
Mohammadi, M., & Ezadi Yegane, M. (2021). How Can We Equip Academic Libraries with IoT Technologies: Practical guidelines? International Journal of Digital Content Management, 1(2), 71-84.
Mohammadi, M., & Yegane, M. (2018, November). IOT: applied new technology in academic libraries. In International Conference on Distributed Computing and High Performance (DCHPC), (pp. 1-12).
Pahlavanzadeh, B. & Kilini, S. (2016). The use of Internet of Things in modern libraries: presenting the RICeST-IoT framework for the integration of IoT-based library services. The First International Conference on Internet of Things Applications and Infrastructures, Isfahan. [In Persian]
Pujar, S. M., & Satyanarayana, K. V. (2015). Internet of Things and libraries. Annals of Library and Information Studies (ALIS)62(3), 186-190.‏
Qin, J. (2018, May). The Research of the Library Services Based on Internet of Things. In 4th International Symposium on Social Science (ISSS 2018) (pp. 399-407). Atlantis Press.
Raji, R.S. (1994). Smart networks for control. IEEE Spectrum, 31(6), 49-55.
Razmi Shendi, M., Norouzi, Y, & Alipour Hafezi, M. (2020). Presenting a Conceptual Model for Using the Internet of Things in Modern Services of Digital Libraries. Journal of Information Processing and Management (JIPM), 35(3), 693-728. [In Persian]
Sabancı, K., Yigit, E., Üstün, D., Toktaş, A., & Çelik, Y. (2018). Thingspeak based monitoring IoT system for counting people in a library. In 2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) (pp. 1-6). IEEE.
Shahid, S. M. (2005). Use of RFID technology in libraries: A new approach to circulation, tracking, inventorying, and security of library materials. Library Philosophy and Practice, 8(1), 1-9.
Shirzad, M., Daryaei, M., Kamarkhani, H., & Targikhah Dilmaghani, N. (2015). Investigating the role of Internet of Things in library information retrieval systems. The first international Conference on interactive information retrieval, Tehran. [In Persian]
Soleimanizadeh Najafi, N., Cheshme Sohrabi, M., Asemi, A., & Shahbani, A. (2016). Internet of Things: efficient technology in libraries and information centers. The first international Conference on Internet of Things applications and infrastructures, Isfahan. [In Persian]
Swedberg, C. (2014), Libraries check out bluetooth Beacons. RFID Journal. Available at: www.rfidjournal.com/articles/view?12521/. Accessed 25 July 2021.
Upala, M., & Wong, W. K. (2019, April). IoT solution for smart library using facial recognition. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 495, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.‏
Vahdat, D., & Kaysari, M. (2017). Basics of Internet of Things. Tehran: Ati Nagar. [In Persian]
Weiser, M. (1991). The Computer for the 21 st Century. Scientific American, 265(3), 94-105.
Wojcik, M. (2016) Internet of Things – potential for libraries. Library Hi Tech, 34(2), 404 - 420.
Xie, K., Liu, Z., Fu, L., & Liang, B. (2020). Internet of Things-based intelligent evacuation protocol in libraries. Library Hi Tech, 38(1), 145-163.
Zargar, M. (2018). Evaluation of obstacles to the use of Internet of Things in Iranian libraries based on a hybrid approach. Journal of Information Processing and Management (JIPM), 34(3), 1372-1400. [In Persian]
CAPTCHA Image