سازماندهی اطلاعات در کتابخانه‌های کودک و آموزشگاهی مقطع دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف: شناسایی ویژگی‌های سازماندهی اطلاعات در کتابخانه‌های کودک و آموزشگاهی مقطع دبستان برمبنای مرور نظام‌مند متون و استانداردهای مرتبط، سپس مقایسة فرایند سازماندهی اطلاعات در کتابخانه‌های آموزشگاهی مدارس مقطع دبستان شهر تهران با ویژگی‌های شناسایی‌شده است.
روش: پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، در دستة پژوهش‏های آمیخته قرار می‏گیرد. داده‌های کیفی از طریق مرور نظام‌مند متون (براساس چارچوب پریسما) و مصاحبة گروه کانونی و داده‌های کمّی از طریق سیاهة وارسی گردآوری شدند. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. جامعة پژوهش در بخش کیفی، متون مرتبط و متخصصان سازماندهی اطلاعات و در بخش کمّی، کتابداران متخصص کتابخانه‏های آموزشگاهی مقطع دبستان شهر تهران بود.
یافته‌ها: در بخش نخست، ویژگی‌های سازماندهی اطلاعات مؤلفه‌های مؤثر در فرایند سازماندهی در کتابخانه‌های کودک و آموزشگاهی مقطع دبستان در سه بخش فهرست‌نویسی توصیفی، فهرست‌نویسی تحلیلی، و رده‌بندی شناسایی شد. در بخش فهرست‌نویسی توصیفی، در ارتباط با مقولة اصلی فهرست‌نویسی استاندارد، فهرست‌نویسی براساس استانداردها و قوانین فهرست‌نویسی و در مقولة یادداشت، درج چکیده و فهرست مطالب و درج گروه سنی یا پایة تحصیلی پیشنهاد شد. در بخش فهرست‌نویسی تحلیلی، در ارتباط با مقولة سازمان، توجه به کارکرد و رسالت سازمان، در مقولة کاربر توجه به نیازها، علائق و ویژگی‌های بیانی کاربران در گروه‌های سنی مختلف، در مقولة منبع اطلاعاتی شناسایی موضوعات و فعالیت‏ها براساس منبع از طریق ارتباط با افراد متخصص، وبگاه‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های مرتبط با ادبیات کودک و در مقولة روش و ابزار، موضوع و کلیدواژه‌های استاندارد و اخص، ایجاد هستی‌شناسی و برقراری روابط معنایی میان موضوعات ازجمله پیشنهادات بود. در بخش رده‌بندی، در ارتباط با مقولة رده‌بندی استاندارد، رده‌بندی دیویی و در مقولة روش‌های تکمیلی، تفکیک منابع براساس دسته‌بندی موضوعی و همچنین تفکیک منابع براساس گروه سنی یا پایة تحصیلی پیشنهاد شد. در بخش دوم پژوهش، یافته‌ها نشان داد بیش از نیمی از کتابخانه‏های آموزشگاهی در بخش فهرست‌نویسی توصیفی، از امکان انتقال ایزو ازطریق پایگاه کتابخانة ملی استفاده کردند. در بخش یادداشت‏ها، بیشتر کتابداران گروه سنی متناسب با کتاب را درج کرده‌اند. موضوعات در بخش فهرست‌نویسی تحلیلی، با درنظرگرفتن مواردی مانند گروه سنی، تصاویر و قالب کتاب، موضوعات فیپا و به‌ندرت کلیدواژه‌هایی از طریق نمایه‏سازی و تحلیل محتوای کتاب اختصاص داده‌ شده‌اند. کتابداران به سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار ازجمله کارکرد و وظایف مدرسه، علائق دانش‌آموزان کمتر توجه کرده‌اند. در بخش رده‌بندی، کتابخانه‌ها بیشتر از رده‌بندی دیویی و موضوعات کلی در کنار سایر علائم و روش‌ها استفاده کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: به ذخیره‌سازی، بازنمایی و بازیابی منابع اطلاعاتی کودکان براساس ویژگی‌های شناسایی‌شده توجه کافی نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Information Organization in Children's and Primary Schools Libraries

نویسندگان [English]

  • Somayeh Jafari baghi abadi 1
  • Mahdiyeh Ramezanzadeh 2
  • Yegane Amini 2
  • Alireza Noruzi 3
1 PhD Candidate, Knowledge and Information Science , Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.Sc. student, Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of the study has been to investigate the extent that information organization (IO) in a number of children's and primary schools libraries merits the quality characteristics suggested by the library professional community schools in Tehran. 
Methods: Systematic literature review based on the PRISMA framework and focus group interviews were carried out to explore what criteria and standards are suggested for IO in children’s libraries. Data analysis at this stage was done through thematic analysis. Based on findings, a checklist was designed to find out to what extent such considerations were actually observed by librarians in libraries investigated. Data gathered by checklist was analysed by descriptive and inferential statistics.
Findings: Characteristics identified included themes and components affecting information organization process in three sections: descriptive cataloguing, analytical cataloguing, and classification. In the descriptive cataloguing section, in connection with the mains category of standard cataloguing, cataloguing according to the standards and cataloguing rules and in the category of notes, inserting abstracts and table of contents and including the age group or level of education. In the analytical cataloguing section, the focus was on the function and mission of IO; with regard to user, the focus was on the needs, interests and expressive characteristics of users in different age groups and educational levels; in the category of information sources, identifying topics and resource-based activities through communication with experts, sites, groups and organizations related to children's literature, such as groups to promote reading and attention to the table of contents and images; and in the category of methods and tools for assigning topics and standards and as specific and practical keywords as possible (via Persian Subject Headings, Subject Headings for Children, thesaurus and social labelling), creating an ontology and establishing semantic relationships between subjects, assigning more than three topics and keywords to each resource, inserting the format of the work, were suggested as a subdivision into topics as much as possible and the creation of an appropriate reference system for the uniformity of topics and keywords. With regard to classification, Dewey Decimal Classification (DDC) and with regard to supplementary methods, the separation of resources based on thematic classification and separation of resources according to age group or an educational level were suggested. In the second part of the research, findings showed that more than half of the school libraries have used ISO through the National Library bibliography database. In the notes section, most librarians have listed the age group appropriate for the book. The topics in the analytical cataloguing section are devoted to items such as age group, book images, and format, CIP topics, and rarely keywords are allocated through indexing and content analysis of the book. Librarians have paid less attention to other influential components such as school functions and duties, students' interests, and so on. In the category of classification, libraries have mostly used DDC and general topics along with other symbols and methods.
Conclusion: Insufficient attention has been paid to storing, representing, and retrieving children's information resources based on the themes and components of the identified characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Organization
  • Child Cataloguing
  • School Library
  • Children's Library
  • Resources (Information) For Children and Adolescents
اشرفی‌ریزی، حسن (۱۳۸۴). جایگاه کتابخانه‌های آموزشگاهی در عصر اطلاعات. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۱۶(2۲، ۴۹-۵۸.
انتظاریان، ناهید، حسینی، وجیهه، دادخواه، نیره و رهنما، ساناز (۱۳۸۸). تحلیل استانداردهای کتابخانه‌های آموزشگاهی کشورهای مختلف در پیوند با نظام آموزشی آنها با هدف ارائه رهنمودهایی برای تدوین استانداردهای کتابخانههای آموزشگاهی در ایران. همایش ملی کتابخانه‌های آموزشگاهی پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی-یادگیری. مشهد: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
بازرگان هرندی، عباس (۱۳۸۹). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: دیدار.
بیرانوند، علی، حاجی شمسایی، علی و مروجی، سمیرا (۱۳۹۰). بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع ابتدایی شهر شیراز و مطابقت آن با استانداردهای ایفلا. رهبری و مدیریت آموزشی، ۱۲(۳)، ۹–۲۹.
بیگدلی، زاهد و ذوالفقاری اصل، لیلا (۱۳۶۹). بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و دبیرستان‌های شهر اهواز درباره ضرورت وجود کتابخانه‌های آموزشگاهی و کتابدار متخصص. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۳(۱)، ۷۱-۸۷.
تعاونی، شیرین (۱۳۸۴). استانداردهای کتابخانه‌های مدارس. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
توکلی، مریم (۱۳۸۸). بررسی ارائه خدمات عمومی به کودکان مقطع دبستان در کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.
تیلور، آرلین جی (۱۳۸۱). سازماندهی اطلاعات. ترجمه محمدحسین دیانی. مشهد: کتابخانه رایانه‌ای.
جعفری باقی‌آبادی، سمیه، فرشید، راضیه و مصطفوی، اسماعیل (۱۳۹۹). الگوهای هم‌نویسندگی و روندهای موضوعی پژوهش‌های علمی ایران و جهان در حوزه سازماندهی اطلاعات و دانش (۲۰۰۱-۲۰۲۰). فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، ۷(۲۲)، ۲۵-۵۴.
جعفری باقی‌آبادی، سمیه و فرشید، راضیه (۱۴۰۰). رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱(۲۱)، ۵۰-۱۲۷.
جمشیدی، نظام (۱۳۸۶). بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه و مقایسه آن با استانداردهای ایفلا برای کتابخانه‌های آموزشگاهی به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهینه‌سازی وضعیت آنها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
خراسانچی، مهرناز و فاطمه هویدایی (۱۳۸۸). فهرست‌نویسی و رده‌بندی کتاب‌های کودکان و نوجوانان: تصمیمات کمیته کتابداری کودکان و نوجوانان در ایران. همایش ملی کتابخانه‌های آموزشگاهی پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی-یادگیری، مشهد، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
دایرة‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (۱۳۸۱- ۱۳۸۵). سرویراستار عباس حُرّی، ویراستار همکار نرگس نشاط. تهران: کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران (قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/Wiki)
سیامک، مرضیه (۱۳۸۹). بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر زابل در سال تحصیلی 1387-۱۳۸۸. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۳(۳)، ۱۵۹-۱۷۱.
شاوردی، تهمینه (۱۳۹۴). ضرورت بازنگری طبقه‌بندی کتب کودکان و نوجوانان از منظر صاحب‌نظران. تعامل انسان و اطلاعات، ۲(۳)، ۲۴-۳۲.
ضیایی، ثریا، سلامی، مریم و متقی‌دادگر، امیر (۱۳۹۵). بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر قم: مقطع متوسطه اول. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، ۲(۳)، ۱۴۱-۱۶۵.
عباسی، مهدی، و سراج زاده، سیدحسین (۱۳۹۴). مسائل روش‌شناختی در مرور نظام‌مند همراه با ارزیابی مقالات ایرانی مبتنی بر این روش. مطالعات اجتماعی ایران، ۹(۳)، ۱۳۲-۱۶۰.
عباسی هرمزی، سوسن (۱۳۸۶). کتابخانه‌های مدارس (تاریخچه، اهداف، وظایف، خدمات، استانداردها و توصیه‌ها). تهران: مؤسسه نشر شهر.
عشقی، سحر (۱۳۹۷). مطالعه وضعیت سازماندهی منابع اطلاعاتی کودکان و نوجوانان ایران و مقایسه با برخی کشورهای جهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
علیپور حافظی، حامد، حری، عباس، اسفندیاری مقدم، علیرضا و علیپور حافظی، مهدی (۱۳۹۲). تحلیل وضعیت سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۹(۱)، ۳۵–۵۹.
فتاحی، رحمت‌الله و طاهری، مهدی (۱۳۸۶). فهرست‌نویسی: اصول و روش‌ها. تهران: نشر کتابدار.
قاسمی، مجید، نامداری، وحیده و صالحی، کیوان (۱۳۹۶). ارزیابی وضعیت کتابخانه‌های مدارس مقطع دبستان منطقه ‌5 تهران و میزان مطابقت آن با استانداردهای ایفلا. دانش‌شناسی، ۱۰(۳۶)، ۴۹-۶۲.
کلباسی، محمدعلی و شعبانی، احمد (۱۳۸۳). بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان، مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۱۵(۲)، ۷۲-۸۲.
گلچین، مرضیه (۱۳۸۲). بررسی وضعیت مجموعه‌سازی کتابخانه‌های کودکان و نوجوانان با توجه به نیازهای مطالعاتی کودکان و نوجوانان در شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.
لطیفی، سعید، زارعی، عاطفه و غفاری، سعید (۱۳۹۴). نقش سرعنوان‌های موضوعی فارسی در بازیابی منابع اطلاعاتی کودکان از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان همدان. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، ۴(۴،۳)، ۹۲-۸۱.
محمدی، فائقه (۱۳۹۷). شناسایی نیازهای کودکان و نوجوانان ایرانی جهت استفاده مطلوب آنها از کتابخانه دیجیتالی بین‌المللی کودکان و نوجوانان (ICDL). مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۹(۱)، ۱۱۹-۱۳۴.
مدیرامانی، پروانه و فرزانه فرجامی (۱۳۹۷). بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی استان خراسان و ارائه پیشنهادهایی بر پایه استانداردهای موجود. فصلنامه کتاب، ۱۰(۱)، ۱۰۲–۱۱۱.
مزینانی، علی (1385). کتابخانه و کتابداری. تهران: سمت.
مقرونی، مرضیه، دهقان‌زاده، ارغوان و مدیر امانی، پروانه (۱۳۸۸). کتابخانه دبستان مجتمع آموزشی المهدی: یک تجربه موفق محلی در شهر مشهد. همایش ملی کتابخانه‌های آموزشگاهی پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی-یادگیری. مشهد، کتابخانه دبستان مجتمع آموزشی المهدی: یک تجربه موفق محلی در شهر مشهد، ۲۳۷-۲۵۲. تهران: کتابدار.
منجمی، لیلا و نشاط، نرگس (۱۳۹۵). کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران: بایدها و نبایدها (مقایسه‌ای بین‌المللی). مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۷(۱)، ۱۶۳-۱۸۴.
منصوری، علی (۱۳۸۹). نظریه معناشناختی اطلاعات. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۲(۱۳)، ۱۰۱-۱۲۹.
نشاط، نرگس و حری، عباس (۱۳۸۵). کتابخانه‌های آموزشگاهی در مدرسه کتابخانه‌مدار. تهران: شبکه کتاب، نشر چاپار.
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (۱۳۸۹). آئین‌نامه فهرست‌نویسی و رده‌بندی در کتابخانه‌های عمومی کشور، قابل دسترس در: http://wikilib.blog.ir/post/
References
Abbasi Hormazi, S. (2007). School libraries (history, goals, tasks, services, standards and recommendations). Tehran: Shahr Publishing Institute. [In Persian].
Abbasi, M., & Serajzade, H. (2015). Methodological issues in systematic review along with evaluation of Iranian articles based on this method. Journal of Iranian Social Studies, 9(3), 132-160. [In Persian].
Alipour-Hafezi, H., Horri, A., Isfandiari Mogaddam, A., & Alipour-Hafezi, M. (2014). Status of information resource organization in Iranian digital libraries, Iranian Journal of Information processing and Management ,29(1): 35-59. [In Persian].
AlQudsi-ghabra, T. M., Safar, A. H., & Qabazard, N. M. (2013). Comparison of Private and Public School Library Services in Kuwait: A Case Study. School Libraries Worldwide19(1), 45-58.
Anthony, I. C. (2017). Development of a Scheme for the Classification of School Library Resources in Nsukka Education Zone Enugu State (Doctoral dissertation).
Ashrafi Rizi, H. (2005). Status of school libraries at information age. Librarianship and Information Organization Studies, 16(2), 49-58. [In Persian].
Bazargan Harandy, A. (1389). An introduction to qualitative and mixed research methods. Tehran: Didar Publishing. [In Persian].
Bigdeli, Z., & Zolfaghari asl, L. (2017). An Investigation and Comparison of High-School Teachers and Students of Ahvaz Viewpoints on the Necessity of School Libraries and Librarians. Research on Information Science & Public Libraries, 23(1), 71-87. [In Persian].
Biranvand, A., Haji Shamsaii, A., & Moravejy, S. (2011). Examining the condition of elementary school libraries in Shiraz city and its compliance with IFLA standards. Quarterly Journa; of Educational Leadership & Administration, 12(3), 9-29. [In Persian].
Bundy, A. (2004). Australian and New Zealand information literacy framework. Principles, standards and practice, 2.
Cabonero, D. A., & Dolendo, R. B. (2013). Cataloging and classification skills of library and information science practitioners in their workplaces: A case analysis. Library Philosophy and Practice, 1.‌
Chan, L. M., & Salaba, A. (2015). Cataloging and classification: an introduction. Rowman & Littlefield.‌
Domínguez, N., García, I., Martinó, J., & Méndez, A. (2016). The school librarian as motivational agent and strategist for reading appreciation. Journal of Librarianship and Information Science48(3), 236-246.
Encyclopedia of Librarianship and Information (1381-1385). Chief editor Abbas Hori, associate editor Narges Neshat. Tehran: National Library of the Islamic Republic of Iran. http://portal.nlai.ir/daka/Wiki.
Entezarian, N., Hosseini, V., Dadkhah, N., & Rahnama, S. (2008). Analyzing the standards of school libraries of different countries in connection with their educational system with the aim of providing guidelines for developing the standards of school libraries in Iran. the national conference of school libraries, dynamizing the educational system and participating in the teaching-learning process. Mashhad: Library and Information Association, Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian].
Eshghi, S. (2017). Studying the state of organization of information resources of children and adolescents in Iran and comparing it with some countries in the world. Master's thesis, Shahid Beheshti University, Faculty of Psychology and Educational Sciences. [In Persian].
Fatahi, R., & Taheri, M. (2006). Cataloging: principles and methods. Tehran: Ketabdar Publishing. [In Persian].
Ghasemi, M., Namdari, V., & Salehi, K. (2016). Evaluation of the state of elementary school libraries in District 5 of Tehran and its compliance with IFLA standards. Epistemology, 10(36), 49-62. [In Persian].
Golchin, M. (2003). Investigating the collection status of children's and teenagers' libraries according to the study needs of children and teenagers in Tehran. Master's thesis, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran. [In Persian].
IFLA (2015). IFLA School Library Guidelines. https://repository.ifla.org/handle/123456789/58
Isebe, M. (2015). Effective selection and organization of information resources in school library. International Journal of Library and Information Science Studies. 1(1), 27–33.
Institution of public libraries of the country (2009). The regulation of cataloging and classification in public libraries of the country. http://wikilib.blog.ir/post/
Izuchukwu, A. C., & Furfuri, I. M. (2021). Organization of school library resources using in-house classification scheme in Nsukka Education Zone, Enugu State, Nigeria. Library Philosophy and Practice, 1-22.‌
Jafari, S., Farshid, R., & Mostafavi, E. (2020). Co-authoring Patterns and Subject Trends in Iranian and World Scientific Research in the Field of Information and Knowledge Organization (2001-2020). Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 7(22), 25-54. doi: 10.22054/jks.2020.50690.1299. [In Persian].
Jamshidi, N. (2007). Examining the condition of secondary school libraries in Kermanshah province and comparing it with IFLA standards for school libraries in order to provide solutions to optimize their condition. Master's thesis, Shahid Chamran University, Ahvaz. [In Persian].
Kalbassi, M., & Shabani, A. (2004). A survey on the amount of dynamism of the libraries of the guidance and secondary level schools of Isfahan. Librarianship and Information Organization Studies, 15(2), 72-82.
Kelsey, M. (2014). Cataloging for school librarians. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Khorasanchi, M., & Hovidai, M. (2008). Cataloging and classification of books for children and adolescents: decisions of the library committee for children and adolescents in Iran. National conference of educational libraries, dynamism of the educational system and participation in the teaching-learning process, Mashhad, Library and Information Association, Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian]
Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE-2007-01, School of Computer Science and Mathematics, Keele University.
Kleijnen, E., Huysmans, F., Ligtvoet, R., & Elbers, E. (2017). Effect of a school library on the reading attitude and reading behaviour in non-western migrant students. Journal of Librarianship and Information Science49(3), 269-286.
Casey, M. A. (2009). Focus groups: A practical guide for applied research. Sage publications.‌
Krueger, R.A. (2002). Designing and conducting focus group interviews. http://www.eiu.edu/Bihec/Krueger-FocusGroupInterviews.pdf.
Latifi, S., Zarei, A., & Ghaffari, S. (2015). Studying the role of Persian Subject Headings in retrieving the children information resources from the Perspective of Librarians of Hamadan Province public libraries. Journal of Information Systems and Services, 4(4), 81-92. [In Persian]
Lo, P., Allard, B., Ho, K. K., Chen, J. C. C., Okada, D., Stark, A., & Lai, C. C. (2019). Librarians’ perceptions of educational values of comic books: A comparative study between Hong Kong, Taiwan, Japan, Australia and New Zealand. Journal of Librarianship and Information Science, 51(4), 1103-1119.
Mansori, A. (2010). Semantic theory of information. Library and Information Sciences, 13(3), 101-129. [In Persian]
Maghrouni, M., Dehghanzadeh, A., & Modir Amani, P. (2008). Al-Mahdi Educational Complex Elementary Library: a successful local experience in Mashhad.National conference of school libraries, dynamization of the educational system and participation in the teaching-learning process. Mashhad, Al-Mahdi Educational Complex Elementary Library: A successful local experience in Mashhad, 237-252. Tehran: Ketabdar. [In Persian]
Mazinani, A. (2015). Library and librarianship. Tehran: Samt. Publishing. [In Persian]
Modir Amani, P., & Farjami, F. (1999). Investigating the Situation of School Libraries of Khorasan Province and Providing Some Recommendations based on the Available Standards. Librarianship and Information Organization Studies, 10(1), 102-111. [In Persian]
Mohammadi, F. (2018). Identifying the Iranian Children and Young Adults’ Needs for Suitable Use of International Children Digital Library (ICDL). Librarianship and Information Organization Studies, 29(1), 119-134. [In Persian]
Moher, D., Liberati, A., & Tetzlaff, J. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Medicine, 6(7), 1-25. doi:10.1371/journal.pmed.1000097
Mokhrouni, M., Dehghanzadeh, A., & Modir Amani, P. (2008). National conference of school libraries, dynamization of the educational system and participation in the teaching-learning process. Mashhad, Al-Mahdi Educational Complex Elementary Library: A successful local experience in Mashhad, 252-237. Tehran: Librarian. [In Persian]
Morris, R. J., & Cahill, M. (2017). A Study of How We Study: Methodologies of School Library Research 2007 through July 2015. School Library Research, 20.
Neshat, N., & Hori, A. (2006). School libraries in a library-oriented school. Tehran: Book Network, Chapar Publishing. [In Persian]
Neshat, N., & Monajjemi, L. (2016). Iranian Children National Library: Dos and Don'ts (An International Comparison). Librarianship and Information Organization Studies, 27(1), 163-184. [In Persian]
Paton-Ash, M., & Wilmot, D. (2015). Issues and challenges facing school libraries in selected primary schools in Gauteng Province, South Africa. South African Journal of Education35(1), 1-10.‌
Ryan, S. (2018). School libraries in Australia: Reflections on ALIA's role over the past 50 years. Journal of the Australian Library and Information Association67(2), 155-163.
School Library Association (SLA). http://www.sla.org.uk (Accessed on March 19 2022).
Seefeldt, J., & Syré, L. (2017). German School Libraries – Requirement and Reality. School Libraries Worldwide, 23, 46-51
Shaverdi, T. (2015). Surveying the Experts View on the Necessity of Revision in Rating of Children and Adolescents's Books. Human information interaction, 2(3), 24-32. [In Persian]
Siamak, M. (2010). Examinig the current situation of school libraries in Zabul city in the academic year 2017-2018. Library and Information Sciences, 13(3), 159-177. [In Persian]
Stewart, D. W., Shamdasani, P. N., & Rook, D. W. (1990). Focus Groups: Theory and Practice Sage. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
Tam, A., Choi, S., Tkalcevic, A., Dukic, Z., & Zheng, J. X. (2017). School Librarians in Action: A Comparative Study of School Library Programs in Croatia and Hong Kong. IASL Annual Conference Proceedings.‌
Tavakoli, M. (2009). Studying the provision of public services to primary school children in school libraries in Tehran. Master's thesis, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran. [In Persian]
Tavoni, SH. (2005). The standards of school libraries. Tehran: Organization of Documents and National Library of the Islamic Republic of Iran.
Taylor, A. G. (2002). The organization of information. Translate by Mohammad Hossein Dayani. Mashhad: Computer Library.
Terra, A. L., Agustín Lacruz, M. C., & Fujita, M. (2016). School libraries and indexing policies in Brazil and Portugal (No. ART-2016-95700).‌
Ziaei, S., Salami, M., & motaghy dadgar, A. (2016). Status of school libraries in Qom. Sciences and Techniques of Information Management, 2(3), 141-165. doi: 10.22091/stim.2016.770.
CAPTCHA Image