ارزیابی جایگاه و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فرایند آموزش غیررسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان ساکن استان‌های تهران و خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد کتابخانة آستان قدس رضوی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام‌نور مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

یکی از وظایف اصلی انجمن‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، پشتیبانی از فرایند آموزش رسمی دانشگاهی رشته و طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی به‌صورت غیررسمی و از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، برپایی همایش‌ها، کارگاه‌ها، جلسات نقد و بررسی موضوعات تخصصی مختلف، و ایجاد دوره‌های آموزشی مجازی و از راه دور است. هدف این مقاله بررسی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در زمینة آموزش غیررسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان و تعیین دیدگاه آنها دربارة جایگاه انجمن در این فرایند است. پژوهش، با روش پیمایشی با رویکردی توصیفی– تحلیلی انجام شده و از میان دو گروه از اعضای انجمن مقیم در تهران و استان خراسان نمونه‌گیری طبقه‌ای صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهد که از نظر اعضا، انجمن عملکرد موفقی را در برگزاری برنامه‌های آموزشی غیررسمی برای کتابداران و اطلاع‌رسانان داشته است. آزمون T  نشان داد که جز در دو عامل، تفاوت معناداری میان میانگین نمرات کتابداران تهرانی و خراسانی وجود ندارد. آزمون F نیز نشان داد که به جز در سه عامل، تفاوت معناداری میان نمرات اعضای پیوسته، وابسته، و دانشجویی در ارزیابی برنامه‌های آموزشی غیررسمی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی وجود ندارد. همچنین، مشخص شد که تنها میان دو عامل «تأثیر مثبت در ارزشیابی شغلی و مناسب بودن روزها» و «زمان‌های برگزاری همایش‌های ماهانه» با عامل میزان تحصیلات رابطة معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج تحقیق آشکار کرد که تنها میان دو عامل «تناسب موضوعات برنامه‌ها با نوع شغل اعضا» و «قابل توجه بودن حضور کتابداران در این برنامه‌ها» با عامل سابقة کار رابطة معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the position and function of Iran’s Association of Library and Information Science in the process of informal education of librarians of Tehran and Khorasan provinces

نویسندگان [English]

  • M. Zerehsaz 1
  • F. Pazouki 2
  • T. Azadi 3
چکیده [English]

One of the main tasks of associations of library and information science is to support
the process of formal academic education for librarianship and planning and implementing
informal educational programs by holding educational courses, conferences,
workshops, review sessions for different specialized subjects and establishing
virtual and distance courses. The purpose of this paper is to evaluate the function of
Iran’s Association of Library and Information Science in the informal education of
librarians and to determine their perspectives about the role of the association in this
process. The methodology of the research is a survey with a descriptive-analytical
approach. The study population is the members of the association who are residents
of Tehran and Khorasan provinces. They were chosen through stratified sampling.
Findings indicate that the members believed the association had been successful in holding informal educational courses for librarians. A T-test showed that, except for
two factors, there is no semantic difference between the average scores of librarians
resident in Tehran and in Khorasan provinces. An F-Test showed that except for
three factors there is no semantic difference between the scores of the permanent,
associate and student members when surveying the informal educational programs
of the Association of Library and Information Science. The results also showed that
there is a semantic relation between the two factors of “positive effect in job assessment
and appropriateness of the days” and “the timetables for holding monthly
conferences” with the factor of the ratio of education. On the other hand, the findings
showed that there is a semantic relationship between the two factors “suitability of
the subject of the programs with the job of the members and effective participation
of the librarians in these programs” with the factor of job experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran’s Association of Library and Information Science
  • informal education
  • work shops
  • annual conferences
  • monthly conferences
CAPTCHA Image