داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Mirna Willer آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی Retired from University of Zadar, Department for Information Sciences, Zadar Croatia
Maja Žumer University of Ljubljana
زویا آبام فناوری اطلاعات، محیط‌های فراپیوندی وب، وب گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)
سمیه سادات آخشیک ارزیابی کتابخانه‌ها، مدیریت راهبردی، مدیریت کتابخانه‌ها استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
عادله آهنگر بازیابی اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
زهرا اباذری فناوری اطلاعات دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران.
طاهره ابوالقاسم مسلمان مدیریت دانش ندارد
آرمان احمدی‌زاد مدیریت دانش، مدیریت سیستم‌ها استادیار مدیریت دانشگاه کردستان
مریم اخوتی رفتارشناسی اطلاعات، سواد اطلاعاتی، مسائل و چالش‌های آموزش عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شعله ارسطوپور رفتار اطلاعاتی، سازماندهی اطلاعات، فهرست‌های رایانه‌ای مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
سعید اسدی علم‌سنجی، فناوری اطلاعات دانشگاه شاهد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
مریم اسدی رفتار اطلاعاتی کتابدار پژوهشگر
فاطمه اسفندیاری آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی و پژوهشگر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
علیرضا اسفندیاری مقدم آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، فناوری اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
حسن اشرفی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
امیررضا اصنافی سواد اطلاعاتی، سواد رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، علم‌سنجی، مجلات دسترسی آزاد استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
سوسن اصیلی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، نسخه‌پژوهی معاون فنی کتابخانه مرکزی .دانشگاه تهران
محمد اعظمی اطلاع‌جویی، رفتارشناسی اطلاعات عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حسینعلی افخمی مبانی نظری، نظریه‌ها مدیر گروه آموزشی روابط عمومی- دانشگاه علامه طباطبایی
ابراهیم افشار زنجانی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، ارگونومی کتابخانه‌ها، پژوهش، مبانی نظری، مدیریت دانش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان
فریبا افکاری
سعیده اکبری داریان پیشینه‌های کتابشناختی، سازماندهی اطلاعات، فراداده‌ها عضو هیأت علمی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران
مازیار امیرحسینی مدیریت دانش رئیس گروه کنوانسیون ها و سازمان های تخصصی بین المللی
غلامرضا امیرخانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. تهران. ایران
مصطفی امینی اقتصاد اطلاعات پژوهشگر فوق دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا انتهائی بازیابی اطلاعات، مدیریت دانش مدیر کل فراهم آوری و پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دانشجوی داکتری علم اطلاعات و دانش شناسی - دانشگاه تهران
اکبر ایرانی نسخه‌پژوهی مدیرعامل موسسه پژوهشی میراث مکتوب
فهیمه باب الحوائجی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
فهیمه باب الحوائجی رفتارشناسی اطلاعات دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
ساناز باغستانی بازیابی اطلاعات بخش کتابشناسی و ویرلیش استنادی_بنیاد دایره المعارف اسلامی
حسن باقری مهابادی فناوری اطلاعات عضو کمیته مارک ایران
صدیقه بالغی دماوندی
آناهیتا باواخانی بازیابی اطلاعات سازمان انرژی تمی ایران
رضا بصیریان جهرمی بازاریابی کتابخانه‌ها، پیشینه‌های کتابشناختی، تفکر انتقادی، سواد رسانه‌ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پیراپزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
هدایت بهروزفر فناوری اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
علیرضا بهمن آبادی پژوهش عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
بهروز بیات فناوری اطلاعات گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران.
زاهد بیگدلی مجموعه‌سازی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه، شهید چمران اهواز
صفر بیگ‌زاده اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری ایران (ایرانداک)
زینب پاپی سازماندهی اطلاعات استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی/ گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
فاطمه پازوکی استاندارد و استانداردسازی، سازماندهی اطلاعات، فهرست‌های رایانه‌ای رئیس اداره استاندارد / نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
پریسا پاسیار پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مریم پاکدامن وب دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس دانشگاه
فرشاد پرهام نیا رفتار اطلاعاتی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
مهری پریرخ سواد اطلاعاتی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
میترا پشوتنی زاده سازماندهی اطلاعات استادیار علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه اصفهان
رویا پورنقی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
افسانه تیموری خانی پژوهش، فهرست‌نویسی، موتورهای کاوش رییس گروه بخش پردازش اطلاعات دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سمیه جعفری باقی آبادی مدیریت دانش دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات و دانش، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
حمیده جعفری پاورسی بازیابی اطلاعات رئیس گروه مطالعات سیاست‌های هنری فرهنگستان هنر
حمیدرضا جمالی مهموئی اقتصاد اطلاعات، رفتارشناسی اطلاعات، علم‌سنجی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی
المیرا جنوی گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نهران، ایران
مهرداد چشمه‌سهرابی بازیابی اطلاعات، علم‌سنجی، یادگیری الکترونیکی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
الهام چیذری فرد استاندارد و استانداردسازی معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت
محسن حاجی زین العابدینی سازماندهی اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
افسانه حاضری مدیریت دانش عضو هیات علمی دانشگاه یزد
زهرا حداد سواد رسانه‌ای سازمان اسناد و کتابخانه ملی
نجلا حریری ارتباطات علمی، رفتارشناسی اطلاعات، روش‌شناسی‌ها گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
سیدمهدی حسینی فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان/ استادیار
ملوک السادات حسینی بهشتی سازماندهی اطلاعات پژوهشکده علوم اطلاعات/پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک)
فاطمه حمیدی کارشناس اداره کل آموزش بانک ملی ایران
زهیر حیاتی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، چالش‌‌های صنفی و حرفه‌ای، رفتارشناسی اطلاعات، مبانی نظری، مدیریت دانش گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز
غلامرضا حیدری پژوهش، مبانی نظری دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
شهناز خادمی زاده فناوری اطلاعات دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
رضا خانی‌پور آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، نسخه‌پژوهی عضو هیات علمی کتابخانه ملی ایران ( استادیار)
مهرناز خراسانچی فناوری اطلاعات دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم‌انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
عبدالرسول خسروی سازماندهی اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
فریبرز خسروی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهش، سازماندهی اطلاعات معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
محمد خندان مبانی نظری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران
دلنشین دانایی‌مقدم دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی
فرشید دانش رتبه‌بندی وب‌سایت، علم‌سنجی، وب‌سنجی عضو هیات علمی. گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات/ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
سارا دخش فناوری اطلاعات دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مجتبی درایتی فهرستنویسی نسخ خطی موسسه فرهنگی پژوهشی الجواد توس، مشهد، ایران
ملیحه درخوش سازماندهی اطلاعات، فراداده‌ها معاون فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
مهدی درم نثاری بازیابی اطلاعات نهاد کتابخانه های عمومی کشور
فریبرز درودی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مدیریت اطلاعات استادیار/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
حمید دلیلی فناوری اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور
زهرا دهسرایی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی مدیر سازماندهی و تحلیل اطلاعات / پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
فیروزه دوخانی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانش آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی. پژوهشگر علم سنجی در موضوع آلتمتریکس.
حمیدرضا رادفر کتابخانه‌های دیجیتالی عضو هیئت علمی مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رضا رجبعلی بگلو چالش‌‌های صنفی و حرفه‌ای، مدیریت دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
محمدحسن رجبی نسخه‌پژوهی ***
بتول رحمانی
سعید رضایی شریف آبادی فناوری اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)
سید علی اصغر رضوی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
عاطفه زارعی مجموعه‌سازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ابراهیم زال زاده آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی گروه علم اطلاعات - دانشکده علوم اجتماعی - دانشگاه یزد - عضو هیات علمی
مهدی زاهدی نوقابی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد زره ساز انسان و رایانه، رفتارشناسی اطلاعات، سواد اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، وب‌سنجی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی
رسول زوارقی رفتارشناسی اطلاعات، سواد اطلاعاتی، علم‌سنجی، مدیریت دانش، نشر و انتشارات عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
محمود سالاری آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، آموزش کتابخانه‌ای، کتابخوانی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)
فرشته سپهر آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران
حوریه سعیدی اعضای هیأت علمی کارشناس ارشد تاریخ و عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مژده سلاجقه دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرامرز سهیلی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، رؤیت‌پذیری، رتبه‌بندی وب‌سایت، وب‌سنجی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور
لیلی سیفی استادیار
فرزانه شادانپور بازیابی اطلاعات عضو هیأت علمی کتابخانه ملی
علی شرفی
عاطفه شریف سازماندهی اطلاعات استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
احمد شعبانی مبانی نظری استاد دانشگاه اصفهان
مهدی شقاقی پژوهش، مبانی نظری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
علی صادق زاده وایقان نسخه‌پژوهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مریم صراف زاده آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سواد اطلاعاتی، مدیریت دانش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران
میترا صمیعی استانداردهای دیجیتالی، حفاظت دیجیتالی، کتابخانه‌های دیجیتالی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
اعظم صنعت جو سازماندهی اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سید مهدی طاهری آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، استانداردهای دیجیتالی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
علی محمد طرفداری اعضای هیأت علمی عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
صفیه طهماسبی لیمونی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
جعفر عباداله عموقین آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
زهره عباسی مدیریت دانش رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدامین عرفان منش علم‌سنجی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
نرگس عزیزیان رده‌بندی، فهرست‌نویسی، مستندسازی کارشناس مسئول مستندسازی
فریده عصاره آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علم‌سنجی استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه شهید چمران
حبیب الله عظیمی نسخه‌پژوهی مشاور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
علی عظیمی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی تکمیل شود
محمدحسن عظیمی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، طراحی وب‌سایت، یادگیری الکترونیکی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مهدی علیپورحافظی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابخانه‌های دیجیتالی، میانکنش‌پذیری استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه
داریوش علیمحمدی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، چالش‌‌های صنفی و حرفه‌ای، فناوری اطلاعات عضو هیئت علمی، دانشگاه خوارزمی
ابراهیم عمرانی بازاریابی اطلاعات، چالش‌‌های صنفی و حرفه‌ای، سازماندهی اطلاعات، کنسرسیوم، مارک مدیر کتابخانه دانشکده علوم، دانشگاه تهران
امیر غائبی فناوری اطلاعات دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا(س)
سعید غفاری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمدرضا فاضل هاشمی سازماندهی نسخ خطی کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی
رحمت‌الله فتاحی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازماندهی اطلاعات، مبانی نظری استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
اکرم فتحیان دستگردی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز
غلامرضا فدایی رده‌بندی، مبانی نظری استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
عبدالحسین فرج پهلو آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه فرخاری عضو هیات علمی دانشگاه زابل
سهیلا فعال سازماندهی اطلاعات رئیس گروه سازماندهی منابع غیرکتابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
فاطمه فهیم نیا کنسرسیوم، نشر و انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی
سپیده فهیمی فر عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
علی حسین قاسمی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی هیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
محمدرضا قانع علم‌سنجی، مجلات دسترسی آزاد معاونت اداری و مالی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
وفا قبادپور رایانش ابری، مدیریت دانش کارشناس مشاور مدیریت دانش و نوآوری، رئیس واحد ایده‌ها و الگوهای برنامه‌ای در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
محبوبه قربانی ارگونومی کتابخانه‌ها، فهرست‌نویسی، کتابخانه‌های سبز استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران
سمیه قویدل مدیریت دانش کارشناس ارشد مدیریت دانش؛ شرکت خدمات انفورماتیک
میترا قیاسی تفکر انتقادی، فناوری اطلاعات، مدیریت گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزا د اسلامی، بابل، ایران
مریم کازرانی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
معصومه کربلا آقایی کامران ارزیابی وب‌سایت‌ها، کتابخانه‌های الکترونیکی، موتورهای کاوش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)
رضا کریمی مدیریت دانش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم
مجتبی کفاشان کاخکی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مدیریت دانش مدیرگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی کوکبی سازماندهی اطلاعات، مارک دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن کیانی ارگونومی کتابخانه‌ها، سواد اطلاعاتی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا
محمدرضا کیانی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند (استادیار)
احسان گرایی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، رفتار اطلاعاتی، علم‌سنجی، مدیریت کتابخانه‌ها استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه لرستان
عباس گیلوری انسان و رایانه، سازماندهی اطلاعات عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
سیامک محبوب مطالعات خواندن استادیار گروه علوم داده و هوش مصنوعی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
حمید محسنی مجموعه‌سازی، نشر و انتشارات مدیر نشر کتابدار و عضو هیات علمی
صدیقه محمداسماعیل ارزیابی وب‌سایت‌ها گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
فرناز محمدی بازیابی اطلاعات کارشناس سازمان اسناد وکتابخانه ملی
مهدی محمدی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار، دانشگاه قم
مرتضی محمدی استانی وب معنایی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران
حیدر مختاری ارگونومی کتابخانه‌ها، اعتبارسنجی آثار پژوهشی، رفتار اطلاعاتی، مدیریت دانش استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
پروانه مدیرامانی مدیریت کتابخانه‌ها گروه اطلاع رسانی پزشکی و کتابخانه مرکزی، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
پروانه مدیرامانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ; کتابخانه مرکزی
شیما مرادی پژوهش عضو هیأت علمی گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نورالله مرادی مرجع بازنشسته
فرامرز مسعودی بازاریابی کتابخانه‌ها، مدیریت سیستم‌ها، مدیریت کتابخانه‌ها مسئول سیستم های مدیریت کیفیت / شرکت ملی فولاد ایران
داریوش مطلبی اقتصاد نشر، بازار نشر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری
حسن مقدس زاده آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی رئیس گروه آموزش علوم‌ کتابداری و آرشیوی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
زهره میرحسینی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
مهدیه میرزابیگی بازیابی اطلاعات، سبک‌های شناختی، هستی‌نگاری‌ها عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز
ایوب نازی رفتار تعاملی، فهرستنویسی نسخ خطی کتابدار/ بانک مرکزی جمهوری اسلامی
زهرا ناصری بازاریابی اطلاعات استادیار دانشگاه
آزاده نامداری دانشگاه شهید چمران اهواز
اعظم نجفقلی نژاد ارزیابی کتابخانه‌ها عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نرگس نشاط پژوهش، سازماندهی اطلاعات، فناوری اطلاعات، مبانی نظری، مدیریت اطلاعات عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گروه مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش
مریم نظری سواد اطلاعاتی متخصص سواد اطلاعاتی و مشاور آزاد خودتوانمندسازی maryamnazari.com
صدف نعیمی فناوری اطلاعات دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سودابه نوذری ارزیابی وب‌سایت‌ها، بازیابی اطلاعات، مدیریت، مدیریت دانش استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
حمزه علی نورمحمدی تولیدات علمی، علم‌سنجی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد
علیرضا نوروزی مجلات دسترسی آزاد، وب‌سنجی، وب‌شناسی گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
یعقوب نوروزی فناوری اطلاعات استاد، دانشگاه قم، قم، ایران
عبدالرضا نوروزی چاکلی علم‌سنجی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد
محسن نوکاریزی رابط کاربر، سازماندهی اطلاعات، مدیریت دانش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه نیک نیا سازماندهی اطلاعات دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی
نرجس ورع آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی موسسه ISC
علی ولی نژادی سازماندهی اطلاعات، مدیریت اطلاعات عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
زهرا یوسفی بازیابی اطلاعات، علم‌سنجی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشگاه خلیج فارس

 

login