فلودیاگرام پذیرش مقالات

1400 آخرین به‌روزرسانی: ۳ اسفند

1-      نویسنده  (یا نویسندگان) رهنمودهای اخلاقی نشریه را مطالعه می‌کند؛

2-      نویسنده راهنمای نویسندگان،راهنمای نگارش مقاله را مطالعه و مقاله را بر اساس قالب نشریه آماده می‌‌‌کند؛

3-      نویسنده در سامانه نشریه  ثبت‌نام می‌کند؛

4-      نویسنده  مقاله را به همراه فرم تعهدنامه  ارسال و هزینه داوری را پرداخت می‌کند.

5-      سردبیر مقاله دریافتی را  از منظر رعایت ساختار نشریه بررسی می‌کند. در مرحله بررسی ساختار ارائه  مقاله  چنانچه  مقاله نیاز به  اصلاح ساختار داشته باشد مقاله را به نویسنده  باز می‌‌گرداند. در غیر این‌صورت مقاله را برای هیئت تحریریه برای بررسی اولیه و تعیین داور ارسال می‌کند (1-2 روز).

6-       اعضای هیئت تحریریه  ابتدا مقاله را از منظر تطابق محتوایی با محورهای پذیرش نشریه بررسی و در صورت  انطباق محتوایی داوران پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند  (2-3 روز).

7-      سردبیر براساس داوران پیشنهادی اعضای هیئت تحریریه، دو داور را تعیین و مقاله را برای آنها هم‌زمان ارسال می‌کند (1-۲ روز).

8-      داوران نظرات خود را ارسال می‌کنند (10-35 روز)

9-      سردبیر بعد از دریافت نظرات داوران، نظرات را بررسی و چنانچه نظرات داوران هم‌سو نباشد مقاله را برای داور سوم ارسال می‌کند. نظر داور سوم به هر کدام از دو داور اول که نزدیک باشد، سردبیر براساس آن  اقدام می‌کند

10-  سردبیر مقالات نیازمند بازنگری را به نویسنده بازمی‌گرداند.

11-  نویسنده مقاله را براساس نظرات داوران اصلاح و به‌همراه فرم پاسخ به  داوران  مجدد در سامانه ارسال می‌کند (5- 14 روز).

12-  سردبیر مقاله و فرم "پاسخ به داوران" را برای داوران ارسال می‌‌کند.

13-  پس از  اعلام نظر مجدد داوران  چنانچه مقاله بازنگری مجدد نیاز داشته باشد ، چرخه از شماره 9  تکرار می‌‌شود و تا اعلام‌نظر داوران مبنی بر پذیرش/ رد مقاله ادامه پیدا می‌کند.

14-   سردبیر مقالاتی را که از سوی داوران پذیرش / رد شده‌اند برای تأیید نهایی برای اعضای هیئت تحریریه مجدد ارسال می‌‌کند( 2-3 روز)

15-  اعضای هیئت تحریریه پذیرش / رد مقاله را  تأیید یا مشروط اعلام می‌کنند.

16-  سردبیر نظر اعضای هیئت تحریریه را به نویسنده اعلام می‌کند.

17-   نویسنده موارد اعلام‌شده از سوی اعضای هیئت تحریریه را در مقاله اعمال و آن را مجدد از سامانه ارسال می‌کند.

18-  سردبیر مقاله اصلاح‌شده را برای اعضای هیئت تحریریه ارسال می‌کند.

19-  اعضای هیئت تحریریه پذیرش یا رد نهایی را اعلام‌می کنند.

20-  سردبیر نظر  اعضای هیئت تحریریه را برای نویسنده ارسال می‌کند.

21-   سردبیر پذیرش اولیه به نویسنده  را اعلام و از او می‌خواهد تا فرم تعارض منافع را تکمیل و ارسال و هزینه انتشار را نیز پرداخت کند.

22-  سردبیر پس از دریافت فرم و پرداخت هزینه توسط نویسنده پذیرش نهایی مقاله را اعلام می‌کند.

23-  سردبیر  چکیده مقاله را در بخش "مقالات آماده انتشار" منتشر می‌کند. 

24-  سردبیر مقاله را  برای ویراستار/ ویراستاران نشریه ارسال می‌کند.

25-  سردبیر آخرین نسخه قبل از انتشار را پس از  تغییرات ویراستاران برای نویسنده ارسال می‌کند.

26-  سردبیر پس از دریافت تأییدیه نویسنده مقاله  را در انتظار انتشار برخط قرار می‌دهد. 

login