سنجش رضایت شغلی کتابداران در دوران دورکاری کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، اداره کتابخانه‌های عمومی استان لرستان، لرستان، ایران

چکیده

هدف: شیوع ویروس کووید-19 به تعطیلی طولانی‌مدت کتابخانه‌های دانشگاهی و افزایش میزان دورکاری کتابداران منجر شد. در پژوهش حاضر رضایت شغلی و ابعاد آن (ارتباطات، ارتقای شغلی، پاداش‌ها، حقوق و مزایا، سرپرستی، شرایط کاری، ماهیت کار، و همکاران) در دوران دورکاری در جامعة کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان بررسی شده است.
روش: هدف پژوهش حاضر کاربردی و از نوع هم‌بستگی است. جامعة آماری شامل کلیة کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و دانشگاه صنعتی اصفهان) به تعداد 118 نفر در سال 1400 بوده است (n=90(. نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انجام شده است. به‌منظور جمع‌آوری نظریات افراد، از پرسش‌نامة محقق‌ساختة دورکاری و پرسش‌نامة رضایت شغلی براساس مقیاس استفاده شد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری مانند کلموگروف ـ اسمیرنوف، هم‌بستگی پیرسون، و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: میان دورکاری و رضایت شغلی در دوران کووید-19 رابطة معنا‌دار وجود داشت (05/0p<). تمامی مؤلفه‌های رضایت شغلی کتابداران نیز با دورکاری همبستگی دارند. نتیجة آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد در میان مؤلفه‌های رضایت شغلی، فقط مؤلفة «سرپرستی» توان پیش­بینی دورکاری را دارد (518/0>r).
نتیجه‌گیری: رضایت شغلی  در دوران دورکاری می‌تواند به بهبود ارائة خدمات به کاربران منجر شود. همچنین مؤلفة سرپرستی بیشترین رابطه را با دورکاری نشان داد و با توجه به اهمیت این مؤلفه در پیش‌بینی دورکاری، یافته‌های این پژوهش می‌تواند به تغییراتی مفید در سازمان‌ها، به‌ویژه در سبک مدیریتی کتابخانه‌های دانشگاه منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Job Satisfaction of Librarians During COVID-19 Telework

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani 1
  • Samaneh Fazeli 2
  • Saeed Rajaee pour 3
  • Mariam Keshvari 4
1 Prof. KIS, University of Isfahan, Iran
2 MA, KIS, University of Isfahan, Iran
3 A Prof. Education Management, University of Isfahan, Iran
4 PhD, KIS, Lorestan Public Libraries, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The outbreak of Covid-19 virus caused long-term closure of university libraries and increasd telework by librarians. This research has aimed to explore the impact of telework on their job satisfaction interms of communication, job promotion, awards, salary and benefits, supervision, job conditions, peerformance, coworkers, and desire to work remotely.
Methods: Views of librarians of three public universities in the Isfahan metropolitan area, namely Isfahan Medical Sciences University, Isfahan University of Technology, the University of Isfahan were sought. Out of the 118 staff  members of the three universities, 90 completed a researcher-made questionnaire based on the scale of Judge and Bono (2000). For analysis, statistical methods such as Pearson correlation, and multiple linear regression tests were used by SPSS 22 software.
Findings: Significant relationship was found between teleworking and job satisfaction (p<0.05). All components of job satisfaction were correlated with teleworking. The result of the multiple linear regression test showed that among the components of job satisfaction, only the "leadership component" can predict the teleworking (r<0.518).
Conclusion: Telework can lead to the improvement of services to users. Leadership component demonstrated greatest relationship with teleworking. Considering the importance the component in predicting telework, this research can help to make useful changes in organizations, especially in the management style of university libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teleworking
  • Job satisfaction
  • Covid-19
  • University Libraries
  • Isfahan
اکبری بورنگ، محمد، سادات موسوی، علی و اعظمی، محمد (۱۳۹۶). دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمان نسبت به دورکاری: شناسایی مزایا، موانع، و راه‌های گسترش، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۳(۴)، ۴۸۷-۵۰۲.
امینی سرتشنیزی، سمیه و قنبری خشنود، مریم (۱۴۰۰). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با رضایت شغلی و خلاقیت کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان همدان، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، ۴(۴۶)، ۹۳-۱۰۹.
آقاجانی کوپایی، حامد، نعمتی انارکی، لیلا و عشوری مهرنجانی، فروزان (۱۳۹۶). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران، علوم و فنون مدیریت اطلاعات، ۳(۶)، ۷۵-۹۴.
باکلند، مایکل (۱۳۹۷). کتابخانه‌های آینده. ترجمۀ بابک پرتو.تهران: کتابدار.
تاجیک، فاطمه و قیطاسی، فریده (۱۳۹۹). بررسی ساز و کارهای کارتیمی و شیوه‌های مدیریت ارتباطات کارکنان در شرایط دورکاری. ارائه‌شده در دهمین کنفرانس آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی، تهران.
تهوری، زهرا (۱۳۹۲). دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲(۹)، ۷۵-۹۳.
جعفری‌زاده مالمیری، فاطمه و فرجام، سعید (۱۳۹۹). بررسی تأثیر دورکاری هوشمند بر بهره‌وری سازمان در دوران پاندمی کووید - ۱۹، ششمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه، تهران.
داورپناه، محمدرضا (۱۳۸۱). موانع زیرساختی بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران، کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۵(۲)، ۲۳-۱.
دلیلی، حمید، دیانی، محمدحسین و آزاد، اسداله (۱۳۸۷). بررسی زیرساخت خدمات کتابخانه‌ای آموزش از راه دور دانشگاه پیام‌نور در پیوند با ساختار آموزشی آن، کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۱(۱)، ۱۲۱-۱۵۶.
سادات موسوی، علی و نادری، سمانه (۱۳۸۶). کتابخانه مجازی و نقش آن در یادگیری الکترونیکی. ماهنامه اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، ۴(۳)، ۱۵-۱۰.
شهسوارانی، امیرمحمد (۱۳۹۷). نظریه تبادل اجتماعی: نظریه ارتباطات و تعاملات بین فردی در جامعه. تحقیقات رسانه، ۱(۱)، ۵۱-۷۱.
عندلیب اردکانی، داود و رستمی، خدامراد (۱۳۹۶). دورکاری و عملکرد سازمانی. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، ۱۶(۸)، ۱۴۱-۱۵۹.
قاسمی، ایرج (۱۳۸۸). تاثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس اسلام شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت دولتی. دانشگاه ساوه.
قلی‌پور، طاهره و شعبانی، احمد (۱۳۹۴). رابطه بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۲(۵)، ۶۰۸-۶۱۴.
میرحسینی، زهره؛ خودکار، حسینعلی و فاتحی‌زاده، ندا (۱۴۰۰). بررسی وضعیت دورکاری در کتابخانه‌های عمومی در ایام پاندمی کووید-۱۹، دانش‌شناسی، ۱۴(۵۵)، ۱۲۱-۱۳۸.
نجفقلی‌نژاد، اعظم و شاکری، صدیقه (۱۴۰۰). تأثیر شیوع همه‌گیری کووید-19 بر خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی و موانع ارائه خدمات: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های سطح یک کشور، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۲(۱)، ۴۵-۵۸.
References
Aghajani Koopani, H., Neemati Anaraki, L., & Eshvari Merenjani, F. (2017). Relationship between big five personality factors and job satisfaction of Iran University of Medical Sciences librarians, Sciences and Techniques of Information Management, 3(6), 75-94. [in Persian]
Akbari Burang, M., Sadat Mousavi, A., & Azami, M. (2016). The view of managers and librarians of public libraries in Kerman province towards teleworking: identifying advantages, obstacles, and ways of expansion, Information Research and Public Libraries, 23(4), 487-502. [in Persian]
Amini Sartashnizi, S., & Ghanbari Khoshnood, M. (2021). Investigating the relationship between communication skills, job satisfaction and creativity of public library librarians in Hamadan Province, journal of new achievements in humanities studies, 4(46), 93-109. [in Persian]
Andalib Ardakani, D., & Rostami, K. (2015). teleworking and organizational performance. Business Management Explorations.16(8), 141-159. [In Persian]
Ashiq, M., Jabeen, F., & Mahmood, K. (2022). Transformation of libraries during Covid-19 pandemic: A systematic review. The Journal of Academic Librarianship, 48(4), 102534.
Buckland, M. (2000). Libraries of the future. Translated by Babak P., edited by Hamid M., Tehran: Librarian. [in Persian]
Cook, K. S., Cheshire, C., Rice, E. R., & Nakagawa, S. (2013). Social exchange theory. In Handbook of social psychology (pp. 61-88). Springer, Dordrecht.
Dator, J., & Borg, B. (1993). Three true stories and their (possible) moral for the future of UH libraries and librarians. The Hawaii Library Association Journal, 44, 4-7.
Davrpanah, M. (2012). Infrastructural barriers to the use of information technology in university libraries of Iran. Library and Information, 5(2), 1-23. [In Persian]
Delili, H., Dayani, M.H., & Azad, E. (2007). Investigation of the infrastructure of tele-education library services of Payam-Noor University in connection with its educational structure. Librarianship and Information, 11(1), 121-156. [In Persian]
Ghasemi, I (2015). The effect of job stress on the job satisfaction of school managers in Islam Shahr. A dessertaion of M.A. Saveh Unive, Department of management. Faculty of State Management. [In Persian]
Gholi pour, T., & Shabani, A. (2015). Investigating the relationship between role transparency and Job satisfaction of librarians in state universities in city of Isfahan, Health Information Management, 12(5), 608-614 [In Persian].
Ifijeh, G., & Yusuf, F. (2020). Covid–19 pandemic and the future of Nigeria's university system: The quest for libraries' relevance. Academic Librarianship, 46(6), 102-226.
Jafarizadeh Malmiri, F., & Farjam, S. (2020). Investigating the effect of smart telework on the organization's productivity during the covid-19 pandemic – presented in the 6th national conference on applied research in management, accounting and healthy economy in banking, stock exchange and insurance. Tehran. [In Persian]
Judge, T. A., Bono, J. E., Ilies, R., & Gerhardt, M. W. (2002). Personality and leadership: a qualitative and quantitative review. Journal of Applied Psychology, 87(4), 765-780.
Ladan, A., Haruna, B., & Madu, A. U. (2020). COVID-19 pandemic and social media news in Nigeria: The role of libraries and library associations in information dissemination. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 7(2), 2349-5219.
Mirhosseini, Z., Khodkar, H. A., & Fatehi Zadeh, N. (2022). Investigating teleworking in Public Libraries during the COVID-19 Pandemic. Journal of Knowldedge Studies, 14(55), 121-138. [in Persin]
Najafgholinejad, A., & Shakeri, S. (2021). The Barriers and Effects of the Covid-19 Pandemic on University Library Services in the First Grade Universities' Central Libraries in Iran, The Barriers and Effects of the Covid-19 Pandemic on University Library Services in the First Grade Universities' Central Libraries in Iran, Library and Information Science Research, 12(1), 44-58. [In Persian]
Petcu, M. A., Sobolevschi-David, M. I., Anica-Popa, A., Curea, S. C., Motofei, C., & Popescu, A. M. (2021). Multidimensional assessment of job satisfaction in telework conditions. Case study: Romania in the covid-19 pandemic. Sustainability, 13(16), 8965.
Sadat Mousavi, A., & Naderi, S. (1386). Virtual library and its role in electronic learning. information and information seeking, 4(3), 10-15. [In Persian]
Schall, M. A. (2019). The relationship between remote work and job satisfaction: The mediating roles of perceived autonomy, work-family conflict, and telecommuting intensity. PhD thesis. Department of Managemtn. San Jose State University).
Shahswarani, A. M. (2017). Social exchange theory: A theory of communication and interpersonal interactions in society. Media Research, 1(1), 51-71. [In Persian]
Tajik, F., & Qaitasi, F. (2021; February). Examining teamworking mechanisms and employee communication management methods in telework conditions. Presented in the 10th Human Resource Management Pathology Conference, Tehran. [in Persian]
Tammaro, A. M. (2020). COVID 19 and Libraries in Italy. International Information & Library Review, 52(3), 216-220.
Tahavori, Z. (2011). Teleworking in the Center of Records and the National Library of the Islamic Republic of Iran. Librarianship and Information Organization Studies, 2(9), 75-93. [In Persian]
CAPTCHA Image