موضوعات = فهرست‌نویسی
سازماندهی اطلاعات در کتابخانه‌های کودک و آموزشگاهی مقطع دبستان

دوره 33، شماره 3، آذر 1401، صفحه 3-24

10.30484/nastinfo.2022.3258.2165

سمیه جعفری باقی آبادی؛ مهدیه رمضان زاده؛ یگانه امینی؛ علیرضا نوروزی