کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
سنجش رضایت شغلی کتابداران در دوران دورکاری کووید-19

دوره 33، شماره 3، آذر 1401، صفحه 25-36

10.30484/nastinfo.2022.3284.2178

احمد شعبانی؛ سمانه فاضلی؛ سعید رجایی پور؛ مریم کشوری


فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 45-54

رضا گودرزی؛ سیدحسام سیدین؛ معصومه حریری‌زاده


رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 63-78

فرحناز کهن