کلیدواژه‌ها = تحلیل راهبردی
واکاوی عوامل موثر بر سازماندهی منابع در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402

10.30484/nastinfo.2023.3397.2206

محبوبه قربانی؛ طاهره یعقوب پور نرگسی؛ سهیلا فعال


تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی – ترویج

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 123-138

فرزانه سهلی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه