کلیدواژه‌ها = اثربخشی
اثربخشی پژوهش‌های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 123-140

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سید محمدباقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


معیارهای ارزیابی منابع اینترنتی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1381، صفحه 62-73

فریده عصاره