کلیدواژه‌ها = کتابخانه دانشگاهی
مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 197-214

حسن اشرفی ریزی؛ زهرا کاظم‌پور


تاریخچه آموزش کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های غرب

دوره 18، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 231-250

نوشته مایکل لورن‌زن؛ ترجمه شهناز خدیوی