نویسنده = غلامرضا امیرخانی
مستندسازی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی


پژوهش: نیازها و انگیزه‌ها

دوره 19، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی


تناسب

دوره 19، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی


جایگاه کتاب در مناسبات فرهنگی تیموریان

دوره 15، شماره 4، اسفند 1383، صفحه 54-59

غلامرضا امیرخانی


دسترسی به کتاب‌های ادبی در کتابخانه‌های عمومی

دوره 12، شماره 3، آذر 1380، صفحه 115-122

غلامرضا امیرخانی


تألیف و تدوین کتاب در کتابخانه‌های دوره تیموری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 96-102

غلامرضا امیرخانی