نویسنده = S. Rezaei Sharifabadi
برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) برای استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها

دوره 17، شماره 3، آذر 1385، صفحه 51-60

سعید رضائی شریف‌آبادی؛ آزاده غیبی‌زاد


وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 152-158

سعید رضائی شریف‌آبادی؛ محمد حسن‌زاده


ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1381، صفحه 12-19

سعید رضائی شریف‌آبادی؛ نوشین فرودی


مالکیت معنوی در عصر الکترونیک

دوره 8، شماره 3، آذر 1376، صفحه 18-25

سعید رضائی شریف‌آبادی