نویسنده = زاهد بیگدلی
خط‌مشی‌های مجموعه‌سازی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های کشور

دوره 21، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 146-159

زاهد بیگدلی؛ منصور کوهی رستمی


خط‌مشی مجموعه گستری: چیستی، چرایی و چگونگی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 199-212

منصور کوهی رستمی؛ زاهد بیگدلی