نویسنده = احمد شعبانی
سنجش رضایت شغلی کتابداران در دوران دورکاری کووید-19

دوره 33، شماره 3، آذر 1401، صفحه 25-36

10.30484/nastinfo.2022.3284.2178

احمد شعبانی؛ سمانه فاضلی؛ سعید رجایی پور؛ مریم کشوری


مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 20-39

10.30484/nastinfo.2022.3125.2126

ناهید سلیمانی؛ علی منصوری؛ احمد شعبانی؛ سید علی سیادت


دیگری‌سازی در نظام‌های سازماندهی منابع کتابخانه‌ای در تقابل با برچسب‌گذاری اجتماعی

دوره 31، شماره 3، آبان 1399، صفحه 58-71

10.30484/nastinfo.2020.2557.1965

قاسم موحدیان؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


خلاقیت سازمانی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران

دوره 30، شماره 3، آبان 1398، صفحه 72-80

10.30484/nastinfo.2019.2153.1824

وحید آقا کیشی زاده؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی؛ عادله عاصمی


عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 30، شماره 3، آبان 1398، صفحه 94-116

10.30484/nastinfo.2019.2328

مریم آذرگون؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش

دوره 30، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 176-199

10.30484/nastinfo.2019.2310

مرتضی محمدی استانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ سیدمهدی طاهری


واکاوی دیدگاه‌ها و آرای بیرگر یورلند در حیطه سازماندهی دانش

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 13-29

مریم آذرگون؛ احمد شعبانی؛ نیره سادات سلیمان‌زاده نجفی؛ شهره سید حسینی


نظرسنجی در مورد استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.) در کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 140-153

حوریه ناجی اصفهانی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ فاطمه نادری خراجی


ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان

دوره 19، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 13-30

علی بازوند؛ احمد شعبانی


بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 72-82

محمدعلی کلباسی؛ احمد شعبانی


بررسی و مقایسه میزان آگاهی دانشجویان از شیوه‌های مطالعه

دوره 14، شماره 2، شهریور 1382، صفحه 36-44

احمد شعبانی؛ محمدرضا شفیع‌پور مطلق


مسائل کتابداری در یادداشت‌های قزوینی

دوره 11، شماره 3، آذر 1379، صفحه 100-108

احمد شعبانی


کتابخانه‌های بیمارستانی شهر اصفهان وضعیت موجود و مسائل توسعه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1378، صفحه 43-53

احمد شعبانی؛ اکرم طالبی