دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-209 (پیاپی 94)