دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1379، صفحه 1-155 (پیاپی 41) 
11. اندیشه انتقادی در جهان پیوسته

صفحه 125-134

نوشته دبرا جونز؛ ترجمه یزدان منصوریان