دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1379، صفحه 1-152 (پیاپی 42)