دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 1-150 (پیاپی 46)