دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 1-191 (پیاپی 50) 
1. تکفا

صفحه 7-9

فریبرز خسروی


13. گفتگو

صفحه 121-127

مصاحبه‌کننده: طاهره طاهری؛ مصاحبه‌شونده: نصرالله حهانگرد


14. حق مؤلف، تدارک کتابخانه‌ و خواننده نابینا

صفحه 129-137

نوشته ریچارد توکر؛ ترجمه تاج‌الملوک ارجمند


15. "حفاظت درازمدت رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الکترونیکی"

صفحه 139-153

نوشته توماس تپر و بت کریمر؛ ترجمه سودابه نوذری