دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 1-208 (پیاپی 54) 
14. تأثیر رفتار انسانی در طراحی رابط در نظام بازیابی اطلاعات

صفحه 124-132

نوشته ژانگ جین و سارا فاین؛ ترجمه علی مرادمند