دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 1-200 (پیاپی 60) 
12. آموزش فرایند پژوهش برای اکتشاف و رشد فردی

صفحه 114-122

نوشته دیان ابرگ؛ ترجمه فاطمه مکی‌زاده