دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-360 (پیاپی 66) 
1. صاحب درد

صفحه 9-10

فریبرز خسروی