دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-296 (پیاپی 74) 
1. تناسب

صفحه 9-10

غلامرضا امیرخانی


14. نقش معنویت در تغییر رفتار افراد وابسته به اینترنت از طریق گفتگوی رایانه‌ای

صفحه 197-212

وحیده زارع گاوگانی؛ محمد رهبری‌نژاد؛ فاطمه رنجبر کوچکسرایی


16. وجین در محیط‌های الکترونیکی

صفحه 229-238

علی‌اکبر خاصه؛ نورالله کرمی


18. بازتعریف فضای کتابخانه: امکان همزیستی کتاب، رایانه و کاربران

صفحه 255-266

نوشته مری آگوستا توماس؛ ترجمه و تلخیص شهناز خدیوی