دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 119، پاییز 1398 
2. بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات

صفحه 24-44

پگاه تاجر؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ عبدالرسول جوکار؛ علیرضا خرمایی؛ هاجر ستوده