دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 118، تابستان 1398، صفحه 1-128 
8. ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی

صفحه 129-151

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی