دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 116، اسفند 1397، صفحه 1-209 

مقاله پژوهشی

تأثیر کتاب داستانی واقعیت افزوده بر درک خواندن کودکان

صفحه 27-42

دلنشین دانایی‌مقدم؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ یزدان منصوریان؛ حسن رستگارپور