دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-193 (پیاپی 86) 
6. سنجش عناصر پورتال‌های دانش در پورتال‌های دانشگاهی

صفحه 84-92

سعید رضائی شریف‌آبادی؛ فاطمه ذاکری‌فرد