دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، 3، و 4، زمستان 1369، صفحه 148-482 (پیاپی 2، 3، و 4) 
2. کتاب در قرینه تمدن

صفحه 165-177

نوشته اکبر تورسون


3. وضعیت کتابداری در تاجیکستان و راههای بهبود آن

صفحه 178-199

نوشته عبدالرحیم رحیم‌اف؛ ترجمه محسن شجاعی


4. کتابخانه اسکندریه

صفحه 200-213

نوشته نورالله مرادی


7. کتابخانه، اطلاعات، اقتصاد

صفحه 242-255

نوشته ژاک میشل؛ ترجمه مهدی داودی


8. "تأثیر" تکنولوژی بر استفاده‌کنندگان از اطلاعات

صفحه 256-271

نوشته استلا مورالس؛ ترجمه رضواندخت ضاد


9. ارزشیابی ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن

صفحه 272-289

نوشته نوریه موسوی؛ ترجمه رحمت‌الله فتاحی


10. قانون بردفورد و کتابسنجی

صفحه 290-324

نوشته شهرزاد میرشمسی


14. مدیریت و ارزشیابی کیفی و کمی مدرسان مدارس کتابداری در چین

صفحه 366-387

نوشته گوانگ وی؛ ترجمه ابراهیم افشار زنجانی