دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1372، صفحه 281-417 (پیاپی 15) 
1. فرایند ارتباط شبیه چیست؟

صفحه 281-312

نوشته جان باد؛ ترجمه محبوبه مهاجر


3. دیسک نوری و کتابدار مرجع: پایان سادگی

صفحه 335-351

نوشته ریچارد بیدیس کامب؛ ترجمه علی مزینانی


4. همکاری بخشهای مرجع و خدمات فنی در آموزش کتابداری

صفحه 352-362

نوشته لوئیس پوش و کرول نپکا؛ ترجمه نادره ارفع‌بد


5. جایگاه کارورزی در تدریس روشهای مصاحبه مرجع

صفحه 363-382

نوشته رابرت براندین؛ ترجمه رزا کیائی


7. اطلاع‌شناسی

صفحه 393-395

نوشته دکتر عباس حری