دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1372، صفحه 419-562 (پیاپی 16)