دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 و 4، زمستان 1373، صفحه 1-141 (پیاپی 19 و 20) 
3. حق مؤلف

صفحه 16-26

عبدالحسین آذرنگ


7. نقش ارتباطی کتابدار مرجع

صفحه 66-70

نوشته آمودا والی؛ ترجمه اشرف‌السادات بزرگی


10. آینده کتاب در عصر الکترونیک

صفحه 92-99

نوشته مایلز م. جکسن؛ ترجمه نعمت‌ا... جهانفرد


11. فراهم‌سازی اطلاعات: نقش جدید کتابداران دانشگاهی

صفحه 100-106

نوشته گریس جکسون - براون؛ ترجمه رضا اردلان