دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1375، صفحه 1-180 (پیاپی 25) 
9. گاهشماری در کتاب تاریخ‌الاطباء اسحاق بن حنین

صفحه 81-89

نوشته ف.و. زیمرمان؛ ترجمه دکتر عباس حری


10. کاربرد آمار در کتابخانه

صفحه 90-107

نوشته استوارت هنابوس؛ ترجمه فریده عصاره