دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 و 2، تابستان 1376، صفحه 1-187 (پیاپی 29 و 30) 
10. کتابخانه‌ها و آموزش از راه دور

صفحه 124-133

نوشته الکساندر آبراهام؛ ترجمه حسن کیانی خوزستانی