دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1376، صفحه 1-174 (پیاپی 31) 
11. قابلیت و تأثیر کشورهای در حال رشد در تولید متون علمی

صفحه 123-137

نوشته دکتر فریده عصاره؛ ترجمه علی مزینانی