دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 1-139 (پیاپی 34) 
8. اینترنت ابزاری در خدمت کتابداران آسیایی

صفحه 73-87

نوشته راد دیویس؛ ترجمه اسدالله آزاد