دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 1-150 (پیاپی 38) 
9. سند چیست؟ تأملی دوباره در باب مفهوم سند در عصر اضطراب

صفحه 112-119

نوشته لیندا شامبر؛ ترجمه حمیدرضا جمالی مهموئی