دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 1-152 (پیاپی 39) 
10. فرامتن و نمایه‌سازی

صفحه 120-130

نوشته پیتر لیبشر؛ ترجمه کیوان کوشا