موضوعات = مبانی نظری
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی دیدگاه‌ها و آرای بیرگر یورلند در حیطه سازماندهی دانش

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-29

احمد شعبانی؛ نیره‌سادات سلیمان‌زاده نجفی؛ شهره سیدحسینی؛ مریم آذرگون