موضوعات = نظام‌های کاوش
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 94-116

مریم آذرگون؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی