نویسنده = امیدی، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. همبستگی میان شاخص‌های اثرگذاری پژوهشی: تحلیل عاملی شاخص‌های دگرسنجی و استناد

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 171-192

هاجر ستوده؛ محمدحسن امیدی؛ زهرا یوسفی؛ فرشاد خونجوش