نویسنده = افشار زنجانی، ترجمه ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت و ارزشیابی کیفی و کمی مدرسان مدارس کتابداری در چین

دوره 1، شماره 2، 3، و 4، زمستان 1369، صفحه 366-387

نوشته گوانگ وی؛ ترجمه ابراهیم افشار زنجانی