نویسنده = آی. اُسیپووا، نویسندگان: لودمیلا اینکووا و
تعداد مقالات: 1
1. کتابداری در شوروی: حقیقت دگرگونی

دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، زمستان 1370، صفحه 245-267

نویسندگان: لودمیلا اینکووا و آی. اُسیپووا؛ ترجمه فیروزان زهادی