نویسنده = افشار زنجانی، نوشته ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اسناد و امحای اوراق زاید

دوره 4، شماره 1، بهار 1372، صفحه 63-89

نوشته ابراهیم افشار زنجانی