نویسنده = جوکار، عبدالرسول
تعداد مقالات: 4
1. بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 24-44

پگاه تاجر؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ عبدالرسول جوکار؛ علیرضا خرمایی؛ هاجر ستوده


4. پزشکی مبتنی بر شواهد و رویکرد دانشجویان نسبت به آن (موردپژوهی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 91-108

سعیده ابراهیمی؛ پروین باقری؛ عبدالرسول جوکار