نویسنده = خسروی، فریبرز
تعداد مقالات: 27
1. سخن نخست: تغافل جمعی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395

فریبرز خسروی


2. عوامل تأثیرگذار بر "نمانام" (برند) کتابخانه ملی ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-40

منصوره کریمی؛ فریبرز خسروی


3. پژوهش‌های شبه میان‌رشته‌ای

دوره 19، شماره 1، بهار 1387، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


4. مراجعه‌کننده مولد

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


5. علم‌سنجی یا عالم‌سنجی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 9-11

فریبرز خسروی


6. خامی و پختگی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


7. صفر و یک

دوره 17، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


8. سرقت ادبی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


9. صاحب درد

دوره 17، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


10. عقل‌گریزی

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


11. نما یا نمایه!

دوره 16، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


12. تکنوپولی سازمانی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


13. اطلاعات و چاپلوسی

دوره 16، شماره 1، بهار 1384، صفحه 9-10

فریبرز خسروی


14. شکار یا فرار مغزها

دوره 15، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


15. جامعه چند زمانی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


16. میراث ملی ناماندگار

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


17. مدیریت جزیره‌ای

دوره 15، شماره 1، بهار 1383، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


18. "چاله هرز" اطلاعات

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


19. دقیقه 90

دوره 14، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


20. برلین و کتابخانه‌های بغداد

دوره 14، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


21. فناوری دروغ‌پرداز!

دوره 14، شماره 1، بهار 1382، صفحه 7-10

فریبرز خسروی


22. تقدیم و تأخیر فاز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 7-9

فریبرز خسروی


23. کتابخانه ملی در یک نگاه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 7-12

فریبرز خسروی


24. تکفا

دوره 13، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 7-9

فریبرز خسروی


25. تساهل در پژوهش

دوره 13، شماره 1، بهار 1381، صفحه 7-11

فریبرز خسروی