نویسنده = خوش‌تراش سندی، ترجمه ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. مرجع سیار: نگرشی نو در ارائه خدمات به کاربران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 121-127

مارتین کورتویس؛ ترجمه ملیحه خوش‌تراش سندی